BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15469 / BTC - CST

V/v chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại AIC.


Trả lời công văn số 14169 / CV - AIC JSC ngày 26/9/2014 của Công ty Cổ phần Thương mại AIC về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với dự án ODA không hoàn lại:


  • Dự án Xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào là dự án từ nguồn vốn viện trợ của Việt Nam giúp Lào và đã được 2 chính phủ hai nước thống nhất tại Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục khoa học kỹ thuật năm 2011 ký tại Hà Nội ngày 09/4/2011.


  • Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng.


  Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu để thực hiện hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị âm thanh, hội trường, trang âm hội thảo cho Dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng.


 2. Hồ sơ, thủ tục hải quan:


Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Điều 8 Thông tư số 22 / 2014 / TT - BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.


Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần Thương mại AIC được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để b / cáo) ;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Vụ Pháp chế;

 • Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lưu Đức Huy