Open navigation

Công văn 727/UBND-KT ngày 11/03/2022 Triển khai NĐ 60_2021_NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 727/UBND-KT

V/v triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
 - Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1296/STC-HCSN ngày 04 tháng 3 năm 2022 về triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

I. Giao các Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

2. Để đảm bảo thực hiện phân loại, xác định kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định; đồng thời đảm bảo tiến độ giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, giao các Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn, khẩn trương thực hiện ngay việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị, đảm bảo hoàn thành việc giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

3. Chịu trách nhiệm rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

4. Trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao, thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

II. Giao Thủ trưởng các Sở - ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý:

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định, phù hợp với khả năng ngân sách của Thành phố.

2. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 143/UBND-KT ngày 14 tháng 01 năm 2021 để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

III. Giao Sở Nội vụ phối hợp các Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

IV. Giao Sở Tài chính hàng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng KT;
 - Lưu: VT, (KT/Ngân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.