Open navigation

Công văn 2963/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số:  2963 / VPCP - KTTH 

V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Tư pháp;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5048 / BTC - TCT  ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan hướng dẫn Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn GE Việt Nam tại Hải Phòng nói riêng và các trường hợp tương tự khác nói chung thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó TTg.CP;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, 

các Vụ: TH, KTN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.