Open navigation

Công văn 73/BHXH-QLT ngày 10/01/2017 Hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

 Hết hiệu lực: 15/06/2017 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP.HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các phòng chức năng BHXH thành phố;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
- Đại lý thu BHYT trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT hộ gia đình hưởng đầy đủ, quyền lợi theo quy định của Luật BHYT, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn sửa đổi Tiết a, b Điểm 1.3, Khoản 1 Công văn 1185/BHXH-Thu ngày 15/4/2015 về việc hướng dẫn bổ sung một s nghiệp vụ thu BHYT hộ gia đình, như sau:

1. Thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT:

1.1. Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn quá 3 tháng, nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình.

Đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 25 đến ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau tháng liền kề.

Ví dụ 1: Người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu ngày 25/01/2017 thẻ có giá trị ngày 01/03/2017. 

1.2. Đối với người đã tham gia BHYT từ trước hoặc gián đoạn không quá 3 tháng (kể cả đối tượng đã tham gia BHYT bắt buộc trước đó), nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình:

a. Trường hợp đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 15 đến hết ngày 20 hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 23 của tháng, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề.

Ví dụ 2: Người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu ngày 20/01/2017 thẻ có giá trị ngày 01/02/2017.

b. Trường hợp người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 21 đến hết ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng Đại lý thu nộp tiền và hồ sơ.

Thời gian từ ngày 01 của tháng đến thời điểm người tham gia nhận được thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ví dụ 3: Người tham gia nộp tiền ngày 25/01/2017, Đại lý thu nộp cho cơ quan BHXH ngày 03/02/2017 và thẻ vẫn có giá trị liên tục từ ngày 01/02/2017, tuy nhiên thời gian từ ngày 01/02/2017 đến ngày hẹn trả thẻ nếu có phát sinh chi phí KCB người tham gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do đóng tiền tham gia trễ hạn so với quy định.

2. Hàng năm, nếu thời gian nghỉ lễ, tết trùng vào hạn cuối của ngày nộp tiền, h sơ cấp thẻ BHYT hộ gia đình thì Đại lý thu và BHXH quận huyện tổ chức thu tiền và nộp hồ sơ trước thời gian quy định tại Khoản 1 trên đây từ 5 đến 10 ngày đồng thời kéo dài thời gian trả thẻ sau lễ, tết tối đa không quá 3 ngày làm việc.

Yêu cầu Giám đốc BHXH quận, huyện, Trưởng các phòng chức năng và Đại lý thu BHYT trên địa bàn Thành ph thực hiện theo hướng dẫn trên đây. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý Thu) để xem xét, giải quyết. Công văn này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Công văn số 2792/BHXH-THU ngày 17/7/2012 của BHXH TP./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH TP;
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.