Open navigation

Công văn 4162/QLD-KD Tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID 19

 Hết hiệu lực: 05/05/2020 


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 4162/QLD-KD

V/v tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID19

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020


Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong đó yêu cầu: “Các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch bệnh, kể cả việc huy động cơ sở vật chất của các tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng;” và Văn bản số 153/TB-VPCP đề ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng, chống COVID-19 trong đó giao Bộ Y tế: “Trước mắt, tạm dừng xuất khẩu các loại thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19”.


Để đảm bảo nguồn cung, có dự trữ thuốc phòng, chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tạm dừng việc xuất khẩu thuốc theo Danh mục thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Công văn này từ ngày 16/4/2020 đến khi có thông báo mới của Cục Quản lý Dược.


Danh mục thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Công văn này được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19 và Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS - CoV -2 (COVID- 19).


Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thường trực Chính phủ (để b/c);

 • Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);

 • Các Thứ trưởng BYT (để b/c);

 • Bộ Công Thương (để biết);

 • Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h triển khai);

 • Cục KCB, Cục YTDP, VPB (để p/h);

 • SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam;

 • Tổng Công ty Dược Việt Nam;

 • Website Cục QLD;

 • Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.


CỤC TRƯỞNG


Vũ Tuấn Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.