Open navigation

Công văn 6940/BHXH-TST ngày 27/11/2023 Nộp hồ sơ chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6940/BHXH-TST 

V/v nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động;
- Đơn vị quản lý người tham gia BHYT;
- Cơ sở giáo dục và đào tạo;
 - Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý người tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị sử dụng lao động: Để gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024, đơn vị phải nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT chậm đóng tháng 11/2023 và số phát sinh của tháng 12/2023 trước ngày 25/12/2023.

Trường hợp đến hết ngày 31/12/2023, nếu đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.

2. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2023 - 2024 trước ngày 25/12/2023 để thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2024.

Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29/12/2023 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2024 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024.

3. Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2023 trước ngày 25/12/2023. Trong tháng 12/2023 phải lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) để cấp kịp thời thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2024 cho người tham gia.

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia thì đơn vị quản lý người tham gia, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản hồi về cơ quan BHXH để xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TĐ, QH (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, TST.

GIÁM ĐỐC
 Lò Quân Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.