Open navigation

Thông tư 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2024/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

2. Việc áp dụng các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện như sau: 

a) Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

b) Mức xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024

2. Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc;
- Ủy ban Tài chính Ngân sách;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- HĐND; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ NN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, VP(48b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức ChiTHỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

Ghi chú

 

I. Tài liệu quản lý tài chính - ngân sách

 

 

1.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính - ngân sách

Vĩnh viễn

 

2.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài chính - ngân sách

Vĩnh viễn

 

3.

Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Vĩnh viễn

 

4.

Hồ sơ về phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu

 

 

- Của cơ quan ban hành

Vĩnh viễn

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

10 năm

 

5.

Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị

Vĩnh viễn

 

6.

Hồ sơ thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

50 năm

 

7.

Hồ sơ kiểm tra phân bổ dự toán, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

8.

Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội/Hội đồng nhân dân của cơ quan

10 năm

 

9.

Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

 

 

- Của cơ quan ban hành

10 năm

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

05 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

05 năm

 

10.

Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

Vĩnh viễn

 

11.

Hồ sơ cho ý kiến quyết toán thu, chi ngân sách của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý hằng năm

 

 

- Của cơ quan ban hành

20 năm

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

10 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

10 năm

 

12.

Hồ sơ đề nghị thẩm định (xét duyệt) quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

10 năm

 

13.

Hồ sơ quyết toán ngân sách của các đơn vị hằng năm

Vĩnh viễn

 

14.

Hồ sơ tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

 

 

- Của cơ quan ban hành

Vĩnh viễn

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

10 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

10 năm

 

15.

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn

Vĩnh viễn

 

16.

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn

Vĩnh viễn

 

17.

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

 

 

- Của cơ quan ban hành

Vĩnh viễn

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

10 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

10 năm

 

18.

Báo cáo tài chính năm

 

 

- Của cơ quan ban hành

Vĩnh viễn

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

10 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

10 năm

 

19.

Báo cáo tài chính 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng

 

 

- Của cơ quan ban hành

10 năm

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

05 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

05 năm

 

20.

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước hàng tháng

10 năm

 

21.

Báo cáo về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm và cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm

Vĩnh viễn

 

22.

Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước

 

 

- Của cơ quan ban hành

10 năm

 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến

05 năm

 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến

05 năm

 

23.

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chi hành chính, sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

24.

Báo cáo phân tích dự báo, thống kê, tổng hợp tình hình, số liệu; phân tích đánh giá hiệu quả chi ngân sách thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

25.

Hồ sơ quản lý cấp phát tài chính hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

10 năm

 

26.

Hồ sơ xây dựng cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Vĩnh viễn

 

27.

Hồ sơ xây dựng định mức chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Vĩnh viễn

 

28.

Hồ sơ tham gia về chính sách tiền lương, chế độ... thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp

30 năm

 

29.

Sổ sách theo dõi, quản lý về tài chính - ngân sách của cơ quan

10 năm

 

30.

Tập lưu hạn mức kinh phí được duyệt, thông tri duyệt y dự toán ...của Bộ Tài chính cấp cho các bộ, ngành, địa phương hằng năm

10 năm

 

31.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực tài chính, ngân sách

10 năm

 

32.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý tài chính, ngân sách

10 năm

 

 

II. Tài liệu quản lý vốn đầu tư công

 

 

33.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

 

34.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về tài chính cho đầu tư công

Vĩnh viễn

 

35.

Hồ sơ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm

Vĩnh viễn

 

36.

Hồ sơ về kiểm tra giao, phân bổ dự toán vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan thuộc đối tượng quản lý

20 năm

 

37.

Hồ sơ nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis

10 năm

 

38.

Hồ sơ phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách

Vĩnh viễn

 

39.

Hồ sơ cho ý kiến về phương án, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các bộ, ngành và địa phương

15 năm

 

40.

Hồ sơ tham gia ý kiến với cơ quan có liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

15 năm

 

41.

Hồ sơ giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

10 năm

 

42.

Hồ sơ tham gia về các đề án, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, phương án tài chính các dự án không sử dụng vốn nhà nước

10 năm

 

43.

Hồ sơ tham gia với một số đơn vị việc thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

10 năm

 

44.

Hồ sơ thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm (quyết toán theo niên độ)

10 năm

 

45.

Hồ sơ chỉ tiêu tài chính, ngân sách của các chương trình, dự án đầu tư công

20 năm

 

46.

Báo cáo tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thu hồi vốn ứng trước hoặc thực hiện thanh toán vốn đầu tư công hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

47.

Báo cáo tình hình thực hiện và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch đầu tư công hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

48.

Tổng hợp, báo cáo tình hình quyết toán dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành

Vĩnh viễn

 

49.

Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm (quyết toán theo niên độ)

10 năm

 

50.

Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công

 

 

- Của chủ đầu tư

Vĩnh viễn

 

- Của cơ quan khác

10 năm

 

51.

Báo cáo công khai quyết toán vốn đầu tư của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý được giao hằng năm

Vĩnh viễn

 

52.

Hồ sơ quản lý vốn đầu tư với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu theo thẩm quyền

Vĩnh viễn

 

53.

Hồ sơ phối hợp xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra và điều tra lĩnh vực tài chính đầu tư công thuộc phạm vi quản lý

10 năm

 

54.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư

10 năm

 

55.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý vốn đầu tư công

10 năm

 

 

III. Tài liệu quản lý kế toán, kiểm toán

 

 

56.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý kế toán, kiểm toán

Vĩnh viễn

 

57.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về kế toán, kiểm toán

Vĩnh viễn

 

58.

Hồ sơ báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

59.

Hồ sơ cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

10 năm

 

60.

Hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ kế toán, kiểm toán và giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán

20 năm

.

61.

Hồ sơ quản lý, giám sát việc chấp hành pháp luật về kế toán và kiểm toán của các đơn vị kế toán, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

20 năm

 

62.

Hồ sơ chấp thuận chế độ kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc đối tượng quản lý

20 năm

 

63.

Hồ sơ quản lý Hội Nghề nghiệp về kế toán và kiểm toán

10 năm

 

64.

Hồ sơ thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

10 năm

 

65.

Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định (không phải nhà, đất)

 

 

- Báo cáo tổng hợp

20 năm

 

- Phiếu kiểm kê, đánh giá

05 năm

 

66.

Hồ sơ về việc quyết định mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác

 

 

 

- Tài sản là nhà, đất

Vĩnh viễn

 

 

- Tài sản khác

20 năm

 

67.

Hồ sơ đấu thầu mua sắm thường xuyên tài sản, vật tư, thiết bị

 

 

- Tài liệu mời thầu, đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, hồ sơ dự thầu trúng thầu

20 năm

 

- Hồ sơ dự thầu không trúng thầu

05 năm

 

68.

Kế hoạch tài chính, trang cấp tài sản trung dài hạn của ngành, cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

69.

Hồ sơ mua sắm trực tiếp vật tư, trang thiết bị làm việc

10 năm

 

70.

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn

Vĩnh viễn

 

71.

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn

Vĩnh viễn

 

72.

Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia

Vĩnh viễn

 

73.

Sổ kế toán tổng hợp

20 năm

 

74.

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết; báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán; báo cáo quyết toán; báo cáo tự kiểm tra kế toán và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

10 năm

 

75.

Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản

10 năm

 

76.

Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm B, C

10 năm

 

77.

Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc chuyển đổi đơn vị, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án

10 năm

 

78.

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho)

05 năm

 

79.

Hồ sơ kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất

10 năm

 

80.

Tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành của đơn vị kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

05 năm

 

81.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực kế toán, kiểm toán

10 năm

 

82.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý kế toán, kiểm toán

10 năm

 

 

IV. Tài liệu quản lý nợ và tài chính đối ngoại

 

 

83.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý nợ và tài chính đối ngoại

Vĩnh viễn

 

84.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về quản lý nợ và tài chính đối ngoại

Vĩnh viễn

 

85.

Hồ sơ phân tích đánh giá về tính an toàn, bền vững của nợ công

20 năm

 

86.

Hồ sơ quản lý danh mục nợ công

50 năm

 

87.

Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện đề án cơ cấu lại nợ nước ngoài của Chính phủ

20 năm

 

88.

Hồ sơ tổng hợp nợ nước ngoài của quốc gia

 

 

- Hằng năm

Vĩnh viễn

 

- 06 tháng

10 năm

 

89.

Hồ sơ thống kê, tổng hợp theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ hằng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

90.

Hồ sơ công bố thông tin về nợ công hằng năm, nhiều năm

70 năm

 

91.

Hồ sơ xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay mới nước ngoài đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, xác định cơ chế tài chính trong nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

20 năm

 

92.

Hồ sơ quản lý tài chính theo nguồn vay hoặc vốn ODA hằng năm

70 năm

 

93.

Hồ sơ quản lý tài chính đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam

70 năm

 

94.

Hồ sơ quản lý tài chính đối với nguồn vốn tài trợ của Việt Nam (viện trợ, cho vay, hợp tác) cho nước ngoài

70 năm

 

95.

Hồ sơ đàm phán, ký kết các văn bản vay vốn, tiếp nhận viện trợ với các đối tác nước ngoài

70 năm

 

96.

Hồ sơ cấp và quản lý bảo lãnh các nghĩa vụ tài chính của Chính phủ đối với các khoản vay của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo quy chế bảo lãnh của Chính phủ

50 năm

 

97.

Hồ sơ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vay thương mại nước ngoài của Chính phủ

20 năm

 

98.

Hồ sơ xây dựng hạn mức vay về cho vay lại vốn nước ngoài nhiều năm và hằng năm

20 năm

 

99.

Hồ sơ cho vay lại/ủy quyền cho vay lại và thu hồi nợ vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ

50 năm

 

100.

Hồ sơ về thẩm định hoặc tổng hợp kết quả thẩm định cho vay lại vốn nước ngoài

15 năm

 

101.

Hồ sơ quản lý, xử lý tài chính đối với các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ gặp khó khăn trong trả nợ

20 năm

 

102.

Hồ sơ xử lý đối với các khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gặp khó khăn trả nợ

20 năm

 

103.

Hồ sơ công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

50 năm

 

104.

Hồ sơ cho vay lại, giám sát và thu hồi nợ đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho chính quyền địa phương

70 năm

 

105.

Hồ sơ giải ngân, giám sát giải ngân, rút vốn và sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ

15 năm

 

106.

Hồ sơ về quỹ tích lũy trả nợ công và nợ nước ngoài

10 năm

 

107.

Hồ sơ chủ trương tiếp nhận viện trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 

10 năm

 

108.

Hồ sơ thẩm định số liệu hạch toán ngân sách nhà nước các khoản viện trợ nước ngoài cho các cơ quan, tổ chức phục vụ công tác quyết toán ngân sách hằng năm

20 năm

 

109.

Hồ sơ quyết toán vốn viện trợ, vốn vay nước ngoài

Vĩnh viễn

 

110.

Hồ sơ xây dựng đề án, kế hoạch phát hành trái phiếu của Chính phủ để huy động vốn trên thị trường quốc tế

Vĩnh viễn

 

111.

Hồ sơ trả nợ, hoãn nợ, cơ cấu lại các khoản nợ giữa Chính phủ Việt nam với các đối tác nước ngoài

70 năm

 

112.

Báo cáo số liệu tiếp nhận viện trợ, bảo lãnh, giải ngân các dự án vốn đầu tư nước ngoài hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị trực thuộc

10 năm

 

113.

Báo cáo số liệu tiếp nhận viện trợ; tình hình thực hiện các dự án vốn đầu tư nước ngoài tháng, quý, 06 tháng

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đơn vị trực thuộc

05 năm

 

114.

Báo cáo tổng hợp số liệu về vay và trả nợ công, nợ nước ngoài hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị trực thuộc

10 năm

 

115.

Hồ sơ quản lý tiếp nhận và bán hàng viện trợ thu tiền vào ngân sách hằng năm

20 năm

 

116.

Hồ sơ về xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đánh giá rủi ro tín dụng quốc gia

20 năm

 

117.

Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn xử lý các tồn tại, phát sinh trong giao nhận viện trợ

20 năm

 

118.

Hồ sơ, tài liệu dự án từ nguồn vốn nước ngoài

15 năm

 

119.

Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền, hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ trong nước; lệnh ghi thu ghi chi

10 năm

 

120.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý nợ và tài chính, đối ngoại

10 năm

 

121.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác tài chính đối ngoại, quản lý các nguồn vay và viện trợ nước ngoài

10 năm

 

 

V. Tài liệu quản lý tài chính doanh nghiệp

 

 

122.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp

Vĩnh viễn

 

123.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Vĩnh viễn

 

124.

Hồ sơ trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của các Tập đoàn và các doanh nghiệp khác theo phân công của Chính phủ

20 năm

 

125.

Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức khác thuộc thẩm quyền quản lý

Vĩnh viễn

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

126.

Dự toán thu, chi ngân sách hằng năm, nhiều năm của doanh nghiệp

 

 

- Doanh nghiệp nhà nước

10 năm

 

- Doanh nghiệp cổ phần có vốn ngân sách nhà nước

05 năm

 

127.

Hồ sơ cho ý kiến tổng hợp dự toán kinh phí để ngân sách địa phương hỗ trợ hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, sản phẩm, dịch vụ công và hỗ trợ tài chính khác

10 năm

 

128.

Hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100%

Vĩnh viễn

 

129.

Hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp

70 năm

 

130

Hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động và đầu tư vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

30 năm

 

131.

Hồ sơ thẩm tra quyết toán tài chính hằng năm cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý theo thẩm quyền

50 năm

 

132.

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính hằng năm của doanh nghiệp nhà nước

30 năm

 

133.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp hằng năm

10 năm

 

134.

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính hằng năm đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

135.

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính hằng năm đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

136.

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, thu nộp ngân sách nhà nước hằng năm

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

137.

Hồ sơ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

10 năm

 

138.

Hồ sơ đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước

Vĩnh viễn

 

139.

Hồ sơ tổng hợp đề án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước

10 năm

 

140.

Hồ sơ về phê duyệt đề án thành lập và hoạt động của các quỹ

Vĩnh viễn

 

141.

Hồ sơ về thẩm định đề án thành lập và hoạt động của các quỹ

20 năm

 

142.

Hồ sơ thẩm định việc cấp phát kinh phí hỗ trợ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho doanh nghiệp

10 năm

 

143.

Hồ sơ giao vốn của nhà nước cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước

Vĩnh viễn

 

144.

Hồ sơ hỗ trợ tài chính của nhà nước cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước

20 năm

 

145.

Hồ sơ quản lý, giám sát việc thực hiện cấp vốn, đầu tư vốn của nhà nước cho các doanh nghiệp

20 năm

 

146.

Hồ sơ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

50 năm

 

147.

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn,...

20 năm

 

148.

Hồ sơ thẩm định và quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI) và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

20 năm

 

149.

Hồ sơ khoanh nợ, xoá nợ, chuyển đổi nợ đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý theo thẩm quyền

20 năm

 

150.

Hồ sơ về quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các Quỹ khác

15 năm

 

151.

Hồ sơ thanh toán hoặc cấp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức khác thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

152.

Hồ sơ cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

20 năm

 

153.

Hồ sơ quản lý việc chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

20 năm

 

154.

Hồ sơ xếp loại doanh nghiệp nhà nước

10 năm

 

155.

Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lao động và quyết toán chi trả lao động dôi dư

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

156.

Báo cáo tài chính Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hằng năm

Vĩnh viễn

 

157.

Hồ sơ về hỗ trợ lao động dôi dư, tinh giản biên chế do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

10 năm

 

158.

Hồ sơ về hỗ trợ hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ công và hỗ trợ tài chính khác

10 năm

 

159.

Hồ sơ hỗ trợ lãi suất tạm trữ một số mặt hàng và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuốc

15 năm

 

160.

Hồ sơ xét thưởng kim ngạch xuất khẩu

15 năm

 

161.

Hồ sơ hỗ trợ tiền điện tiểu nông và thủy lợi phí

10 năm

 

162.

Hồ sơ về cấp bù lỗ kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp

15 năm

 

163.

Hồ sơ quản lý cấp phát ngân sách và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp

10 năm

 

164.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp

10 năm

 

165.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

10 năm

 

 

VI. Tài liệu quản lý giá

 

 

166.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý giá

Vĩnh viễn

 

167.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực giá

Vĩnh viễn

 

168.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá và các điều kiện để thực hiện hoạt động thẩm định giá

20 năm

 

169.

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý giá cả, phân tích, dự báo giá thị trường trong nước và thế giới hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

170.

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý giá cả, phân tích, dự báo giá thị trường trong nước và thế giới 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng

 

 

- Của cơ quan

10 năm

 

- Của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

05 năm

 

171.

Hồ sơ lập, thẩm định phương án giá, quyết định giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá

10 năm

 

172.

Hồ sơ tổng kết, đánh giá về hoạt động thẩm định giá hằng năm

 

 

- Của cơ quan

15 năm

 

- Cúa các doanh nghiệp thẩm định giá

10 năm

 

173.

Hồ sơ thẩm định dự toán hằng năm kinh phí chi từ nguồn ngân sách đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá

20 năm

 

174.

Hồ sơ thẩm tra quyết toán hằng năm kinh phí chi từ nguồn ngân sách đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá

20 năm

 

175.

Hồ sơ phê duyệt về chủ trương, biện pháp bình ổn giá; điều hành giá cả

70 năm

 

176.

Hồ sơ quy định danh mục, điều chỉnh danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá

70 năm

 

177.

Hồ sơ quy định danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá

70 năm

 

178.

Hồ sơ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá

10 năm

 

179.

Hồ sơ về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản hằng năm

10 năm

 

180.

Hồ sơ về hướng dẫn tổ chức hiệp thương giá

 

 

- Của cơ quan

10 năm

 

- Của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

05 năm

 

181.

Hồ sơ thông báo danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá tại cơ quan có thẩm quyền

10 năm

 

182.

Hồ sơ quản lý cấp phép đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá cho các doanh nghiệp

10 năm

 

183.

Hồ sơ quản lý đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

10 năm

 

184.

Tài liệu về thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

 

 

- Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức thi theo năm

10 năm

 

- Hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi; đề thi và đáp án; kết quả thi, kết quả phúc khảo; công tác tổ chức chấm phúc khảo

10 năm

 

- Bài thi của thí sinh, biên bản xử lý vi phạm nội quy (nếu có) và các biên bản bàn giao bài thi của Hội đồng thi; danh sách ký nộp bài thi

15 năm

 

- Hồ sơ thí sinh đăng ký thi nhưng thi không đỗ; hồ sơ thí sinh đăng ký thi nhưng không tham gia thi, không được thi

05 năm

 

- Hồ sơ kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức thi, chấm thi

10 năm

 

185.

Tài liệu về cấp thẻ thẩm định viên về giá, giấy xác nhận đã cấp thẻ thẩm định viên về giá

 

 

- Hồ sơ ban hành quyết định cấp thẻ thẩm định viên về giá (kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá)

70 năm

 

- Hồ sơ ban hành giấy xác nhận đã cấp thẻ thẩm định viên về giá

70 năm

 

- Hồ sơ thí sinh có điểm thi đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá

05 năm

 

186.

Hồ sơ về điều hành giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng và thiết yếu

10 năm

 

187.

Hồ sơ về chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia

10 năm

 

188.

Hồ sơ về kê khai giá của các đơn vị thuộc danh sách kê khai giá

10 năm

 

189.

Hồ sơ quản lý và điều hành các loại quỹ: quỹ phụ thu, quỹ bình ổn giá hằng năm

10 năm

 

190.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý giá

10 năm

 

191.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý giá

10 năm

 

 

VII. Tài liệu quản lý tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

 

 

192.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định quản lý tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

Vĩnh viễn

 

193.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng

Vĩnh viễn

 

194.

Hồ sơ xây dựng và điều phối công tác phát triển thị trường trái phiếu hằng năm

20 năm

 

195.

Hồ sơ về điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

20 năm

 

196.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế tài chính cho các định chế tài chính hoạt động trên thị trường tài chính

Vĩnh viễn

 

197.

Hồ sơ cho ý kiến về đề án phát triển trái phiếu chính quyền địa phương

10 năm

 

198.

Hồ sơ ban hành chính sách để phát triển các dịch vụ tài chính

20 năm

 

199.

Hồ sơ về xây dựng chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá và các vấn đề khác

20 năm

 

200.

Hồ sơ ban hành cơ chế quản lý tài chính cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác

Vĩnh viễn

 

201.

Hồ sơ ban hành cơ chế tài chính cho các Sở, Trung tâm giao dịch, lưu ký chứng khoán, các quỹ và tổ chức tài chính

Vĩnh viễn

 

202.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách về hoạt động xếp hạng tín nhiệm, Quỹ hưu trí tự nguyện

Vĩnh viễn

 

203.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế, tiêu chuẩn, điều kiện và đánh giá hoạt động các nhà tạo lập, phát triển thị trường trái phiếu

Vĩnh viễn

 

204.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế tín dụng chính sách của nhà nước: tín dụng đầu tư của nhà nước, tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách xã hội, tín dụng chính sách khác

Vĩnh viễn

 

205.

Hồ sơ xây dựng, ban hành cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ khác

Vĩnh viễn

 

206.

Hồ sơ về ban hành cơ chế quản lý nhà nước về tài chính đối với hoạt động dịch vụ đòi nợ

Vĩnh viễn

 

207.

Hồ sơ về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tổ chức xếp hạng tín nhiệm, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, các trung gian tài chính

20 năm

 

208.

Hồ sơ về phòng chống rửa tiền, khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

10 năm

 

209.

Hồ sơ quản lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi có thưởng

10 năm

 

210.

Hồ sơ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các Công ty TNHHMTV và các tổ chức tài chính nhà nước khác...

20 năm

 

211.

Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng chính sách xã hội và các định chế tài chính khác

10 năm

 

212.

Hồ sơ thẩm định quyết toán cho các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý

50 năm

 

213.

Hồ sơ thẩm định quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng, các Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

214.

Hồ sơ bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng, các Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

215.

Hồ sơ báo cáo về tình hình thực hiện các chính sách, giải pháp tài chính, tiền tệ, dịch vụ kiềm chế và chống lạm phát hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

216.

Hồ sơ báo cáo xử lý rủi ro, cấp bù lãi suất hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

217.

Hồ sơ báo cáo thống kê, phân tích, dự báo, đánh giá hiệu quả hằng năm, nhiều năm về thu chi ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

218.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, công ty xổ số, casino và trò chơi có thưởng

 

 

- Hằng năm

10 năm

 

- 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng

05 năm

 

219.

Báo cáo công nợ, sổ tiền mặt các tháng về thế chấp đại lý; Báo cáo tình hình hình giao dịch tiền gửi ngân hàng của các công ty xổ số

05 năm

 

220.

Báo cáo tài chính; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng, hợp nhất của các ngân hàng, công ty xổ số, casino và trò chơi có thưởng

 

 

- Hằng năm

10 năm

 

- 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng

05 năm

 

221.

Báo cáo tài chính Bảo hiểm tiền gửi

 

 

- Hằng năm

10 năm

 

- 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng

05 năm

 

222.

Hồ sơ xây dựng quy chế kiểm tra đối với hoạt động in, đúc, hủy tiền, dự trữ ngoại hối do Ngân hàng nhà nước thực hiện theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính

20 năm

 

223.

Hồ sơ quy định về lãi suất cho vay tín dụng

20 năm

 

224.

Hồ sơ quy định hạn mức được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội

20 năm

 

225.

Hồ sơ thẩm định và công bố các tổ chức đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thị trường xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng và hoạt động dịch vụ đòi nợ, trung gian tài chính

20 năm

 

226.

Hồ sơ về dự trữ ngoại hối

30 năm

 

227.

Hồ sơ về phát hành tiền

30 năm

 

228.

Báo cáo tổng kết công tác giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Hội đồng Giám sát tiêu hủy tiền

20 năm

 

229.

Hồ sơ về cấp bù chênh lệch lãi suất; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

15 năm

 

230.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

10 năm

 

231.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

10 năm

 

 

VIII. Tài liệu quản lý và giám sát bảo hiểm

 

 

232.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý và giám sát bảo hiểm

Vĩnh viễn

 

233.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Vĩnh viễn

 

234.

Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép thành lập hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

 

 

- Được cấp phép hoặc được gia hạn

70 năm

 

- Không được được cấp phép hoặc không được gia hạn

05 năm

 

235.

Hồ sơ gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

70 năm

 

236.

Hồ sơ điều chỉnh nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm: thay đổi tên, nội dung, phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động; chuyển nhượng cổ phần, phần góp vốn từ 10% vốn điều lệ; chia tách, hợp nhất...

70 năm

 

237.

Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép đặt Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

 

 

- Được cấp phép hoặc được gia hạn

70 năm

 

- Không được được cấp phép hoặc không được gia hạn

05 năm

 

238.

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép đặt Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

70 năm

 

239.

Hồ sơ cấp lại, thu hồi giấy phép đặt Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

10 năm

 

240.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

10 năm

 

241.

Báo cáo, thông báo thay đổi của Văn phòng đại diện trong quá trình hoạt động

05 năm

 

242.

Báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thuộc thẩm quyền quản lý

 

 

- Báo cáo năm

10 năm

 

- Báo cáo tháng, quý

05 năm

 

243.

Báo cáo thống kê, phân tích, dự báo và đánh giá tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

244.

Hồ sơ nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung của các doanh nghiệp bảo hiểm

20 năm

 

245.

Hồ sơ phê chuẩn sản phẩm đăng ký của các doanh nghiệp bảo hiểm

50 năm

 

246.

Hồ sơ duyệt phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, phương pháp tách quỹ và phân chia thặng dư của các doanh nghiệp bảo hiểm

30 năm

 

247.

Hồ sơ phê chuẩn chuyên gia tính toán (Actuary), Tổng Giám đốc của doanh nghiệp bảo hiểm

15 năm

 

248.

Hồ sơ về xác nhận địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

10 năm

 

249.

Hồ sơ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm

10 năm

 

250.

Hồ sơ phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý Bảo hiểm của các tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm

15 năm

 

251.

Hồ sơ phê duyệt cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

15 năm

 

252.

Hồ sơ về công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm

10 năm

 

253.

Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý, giám sát bảo hiểm

10 năm

 

 

IX. Tài liệu quản lý tài sản công

 

 

254.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài sản công

Vĩnh viễn

 

255.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm về lĩnh vực quản lý tài sản công

Vĩnh viễn

 

256.

Hồ sơ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

20 năm

 

257.

Hồ sơ tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức trong quá trình xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, mua sắm tài sản công

10 năm

 

258.

Hồ sơ thẩm định, cho ý kiến đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

20 năm

 

259.

Hồ sơ về tổng hợp kết quả tổng kiểm kê tài sản cố định trong phạm vi toàn quốc

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

260.

Hồ sơ kiểm kê tài sản hằng năm của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

261.

Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và phân tích, dự báo về tài sản công hằng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

 

- Của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

 

262.

Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và phân tích, dự báo về tài sản công 06 tháng, quý

 

 

- Của cơ quan

20 năm

 

- Của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

 

263.

Hồ sơ quyết định việc giao, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy chuyển đổi công năng sử dụng đối với tài sản công, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

264.

Hồ sơ hủy bỏ quyết định việc giao, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy chuyển đổi công năng sử dụng đối với tài sản công

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

265.

Hồ sơ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Vĩnh viễn

 

266.

Hồ sơ tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

10 năm

 

267.

Hồ sơ tham gia ý kiến về phương án giao đất, thu hồi đất xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh

70 năm

 

268.

Hồ sơ cho ý kiến về sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

30 năm

 

269.

Hồ sơ cho ý kiến về sự phù hợp của phương án giao đất, thu hồi đất xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước

30 năm

 

270.

Hồ sơ ban hành hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước; sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án

20 năm

 

271.

Hồ sơ thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

272.

Hồ sơ thu hồi tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

273.

Hồ sơ điều chuyển tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

274.

Hồ sơ bán tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

275.

Hồ sơ sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

276.

Hồ sơ tiêu hủy tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

277.

Hồ sơ xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

- Tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

- Tài sản khác

10 năm

 

278.

Hồ sơ hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

279.

Hồ sơ xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

280.

Hồ sơ về tiếp nhận, bảo quản, bàn giao, xử lý bán, điều chuyển tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước bị thu hồi hoặc chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

281.

Hồ sơ tiếp nhận, bảo quản, xây dựng phương án xử lý, khai thác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác tài sản công chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

282.

Hồ sơ quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý, khai thác tài sản, khai thác tài sản công chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng

10 năm

 

283.

Hồ sơ xây dựng phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

284.

Hồ sơ quản lý, lưu giữ, bảo quản tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản thuộc thẩm quyền quản lý

 

 

- Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

Vĩnh viễn

 

- Đất lưu không chưa sử dụng

Vĩnh viễn

 

- Tài sản không phải là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp

20 năm

 

285.

Hồ sơ xử lý tài sản đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

50 năm

 

286.

Hồ sơ theo dõi, báo cáo về tài khoản tạm giữ

10 năm

 

287.

Hồ sơ quyết định phương án giao quản lý, xử lý,