Open navigation

Công văn 2747/BHXH-TST ngày 13/06/2023 Hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế tự đóng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/BHXH-TST

Về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
 - Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ- BHXH; Công văn số 1362/BHXH-TST ngày 11/5/2023 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện hoạt động ủy quyền với các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Trong thời gian qua, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp làm tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH, giúp cho người dân thuận lợi trong việc mua BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, một số tổ chức dịch vụ thu hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực hiện đúng các nội dung đã ký trong hợp đồng ủy quyền thu, chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do cơ quan BHXH giao hoặc chỉ phát triển được người tham gia BHYT hộ gia đình không phát triển được người tham gia BHXH tự nguyện….

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và thực hiện đúng quy định của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu BHXH thành phố Thủ đức, quận huyện (gọi chung BHXH quận) và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Điều kiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo đúng quy định của BHXH Việt Nam đồng thời đáp ứng nội dung sau:

1.1. Có Giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành; Địa chỉ đăng ký trên Giấy phép kinh doanh tại quận, huyện nào thì BHXH quận, huyện đó ký hợp đồng và chỉ vận động, phát triển người tham gia và thu tại địa bàn quận, huyện đó. Trường hợp thu liên quận thì Hợp đồng ủy quyền thu phải do BHXH Thành phố ký.

1.2. Có đăng ký tham gia và đóng BHXH, BHYT cho người lao động kể cả người đại diện pháp luật của tổ chức dịch vụ. Trường hợp người đại diện pháp luật đã tham gia BHXH bắt buộc ở nơi khác hoặc đang hưởng lương hưu thì cung cấp mã số BHXH để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

1.3. Có Thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định để thực hiện Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT khi có hiệu lực thi hành.

1.4. Có ít nhất 03 điểm thu trên địa bàn. Trong đó có 01 điểm thu tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mỗi điểm thu có ít nhất 01 nhân viên thu để vận động thu.

1.5. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật (máy vi tính, thiết bị di động... kết nối mạng internet, đường truyền...) tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển và duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

2. Quy định tiền ký quỹ:

2.1. Số tiền ký quỹ lần đầu đối với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT là 150.000.000 đồng, số tiền ký quỹ này sẽ được điều chỉnh bổ sung tăng (nếu có) vào năm sau nếu số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT bình quân năm trước lớn hơn 150.000.000 đồng.

2.2. Trước ngày 15/1 hàng năm, cơ quan BHXH sẽ xác định lại số tiền ký quỹ theo mục 2.1 nêu trên để thông báo cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT nộp bổ sung (nếu có).

3. Về đối chiếu biên lai thu tiền:

3.1. Định kỳ 10 ngày (ngày 10, 20, 30 của tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì dời lại tối đa 02 ngày), cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phải đối chiếu biên lai thu tiền BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS), liên 02 Biên lai thu tiền (Mẫu C45-HD) và Danh sách tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), Danh sách tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) để xác định số tiền thừa, thiếu.

3.2. Chậm nhất ngày 15 hàng tháng cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thực hiện xong đối chiếu biên lai thu tiền và phát sinh của tháng trước để xác định thù lao theo quy định.

4. BHXH quận có trách nhiệm:

4.1. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, cung cấp danh sách đối tượng tiềm năng, danh sách đến hạn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhưng chưa đóng tiền tham gia cho tổ chức dịch vụ thu.

4.2. Rà soát và chấm dứt hợp đồng các tổ chức dịch vụ có số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thấp. Cụ thể:

- Đối với các tổ chức dịch vụ thu có hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hết hiệu lực vào ngày 30/6/2023. Nếu có số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại ngày 30/6/2023 thấp hơn ngày 31/12/2022 thì BHXH quận thực hiện chấm dứt hợp đồng ủy quyền thu. Thư bảo lãnh sẽ được hoàn trả lại tối thiểu là 03 tháng kể từ ngày thanh lý hợp đồng để tổ chức dịch vụ thu thực hiện đầy đủ quyền lợi của người tham gia. Báo cáo kết quả về BHXH Thành phố trước ngày 10/7/2023.

- Đối với các tổ chức dịch vụ thu có hợp đồng ủy nhiệm thu BHXH tự nguyện, BHYT chưa hết hiệu lực, nếu không thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam và những nội dung dưới đây thì BHXH quận xem xét chấm dứt hợp đồng ủy quyền thu:

+ Không thực hiện đối chiếu biên lai thu tiền theo quy định tại điểm 3 của văn bản này 02 tháng liên tiếp.

+ Không có nhân viên thu BHXH, BHYT đã được đào tạo, cấp thẻ nhân viên tại mỗi điểm thu đã đăng ký với cơ quan BHXH.

+ Không sử dụng biên lai thu tiền của cơ quan BHXH phát hành.

+ Không đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia do cơ quan BHXH giao.

+ Không nộp tiền hoặc nộp không đúng số tiền đã thu theo quy định.

4.3. Trước ngày 31/1 hằng năm, BHXH quận phải tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn quản lý. Để chấn chỉnh, nhắc nhở hoặc thanh lý hợp hợp đồng ủy quyền thu theo quy định tại điểm 4 của văn bản này. Trường hợp, nếu tổ chức dịch vụ thu có hành vi giả mạo hồ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT; hành vi gian lận lạm dụng quỹ BHYT, BHXH thì ngưng ngay hợp đồng ủy quyền thu và phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Cung cấp số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân:

- BHXH quận gửi file Mẫu 02 theo quy định tại Kế hoạch số 2207/KH-BHXH cho các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn trước ngày 25/6/2023. Trường hợp BHXH quận chưa chuyển thì liên hệ ngay Giám đốc BHXH quận để được nhận Mẫu 02 theo đúng quy định của BHXH Thành phố.

- Căn cứ danh sách nhận được, tổ chức dịch vụ thu khẩn trương liên hệ với người tham gia yêu cầu cung cấp số ĐDCN/CCCD để kê khai vào Mẫu D03-TS, D05- TS và gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 28/6/2023 theo phiếu giao nhận hồ sơ 608 thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH. Thực hiện xong trước ngày 30/6/2023

6. Cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID - BHXH số:

- BHXH quận giao chỉ tiêu cài đặt, ứng dụng VssID 6 tháng cuối năm 2023 cho từng tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn, lồng ghép nội dung hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID trong các buổi tuyên truyền, tư vấn nhóm cho người tham gia. Hàng tuần, có đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ chức dịch vụ thu.

- Cung cấp danh sách người tham gia BHXH, BHYT do tổ chức dịch vụ thu đang quản lý nhưng chưa cài đặt VssID; Cung cấp tờ rời và hướng dẫn tổ chức dịch vụ thu cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để tổ chức dịch vụ cung cấp cho người tham gia.

- Khi ký lại Hợp đồng ủy quyền thu đưa nội dung cài đặt, sử dụng VSSID vào trách nhiệm của tổ chức dịch vụ thu. Định kỳ hàng tháng, đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ chức dịch thu.

BHXH Thành phố yêu cầu các tổ chức dịch vụ thực hiện đúng hướng dẫn trên. Nếu có vướng mắc, phản hồi về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ) để xem xét giải quyết. Văn bản này thay thế các nội dung đã hướng dẫn trước đây trái với nội dung hướng dẫn nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ;
- BHXH Việt Nam (Để báo cáo);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, quận huyện;
- Cổng TTĐT BHXH Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Lưu VT, TST.

GIÁM ĐỐC
 Lò Quân Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.