Open navigation

Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 05/04/2024 Ký Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Lào

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình s 1940/TTr-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2024,

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các đồng chí Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 1940/TTr-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. y quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Lào.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định theo trình tự rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết) theo quy định.

Điều 5. Giao Bộ Công Thương xây dựng, ban hành Thông tư quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Lào theo trình tự, thủ tục theo quy định./.

 Nơi nhận:
Các đồng chí TVCP;
Các Bộ: TP, NG, CT;
VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh;
Các Vụ: PL, KTTH, TH;
Lưu: VT, QHQT (2) HC.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.