Open navigation

Công văn 178/TB-VPCP ngày 23/04/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thực trạng và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA CHỦ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về thực trạng và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của chủ hộ kinh doanh cá thể. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm vướng mắc đối trong việc thu, chi BHXH không đúng quy định đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng báo cáo, cập nhật số liệu và đề xuất phương án giải quyết; tuy nhiên, phương án xử lý của BHXHVN chưa báo cáo rõ về cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định.

2. Giao BHXHVN nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng tại cuộc họp; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, báo cáo Chính phủ trong tháng 5 năm 2024; trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

- Các quy định pháp luật và tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với Chủ hộ kinh doanh cá thể trong thời gian qua.

- Rà soát kỹ số liệu để phân loại đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN một cách toàn diện, bao quát, tính toán đến mọi trường hợp có thể xảy ra;

Trên cơ sở đó, hoàn thiện báo cáo đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền quyết định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHXH, khả thi, không phát sinh khiếu kiện.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với BHXHVN trong việc hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bảo đảm đồng bộ, khả thi, hiệu quả; chủ động báo cáo Chính phủ kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có); có trách nhiệm giải trình với các cơ quan của Quốc hội.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC, TP, TTCP;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.