Open navigation

Công văn 7626/BHXH-TST ngày 27/12/2023 Hướng dẫn bổ sung chi thù lao

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7626/BHXH-TST

V/v hướng dẫn bổ sung chi thù lao

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố;
 - Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BHXH ngày 22/12/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục.

Theo đó, mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu đối với người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, người dân tộc thiểu số không bao gồm số tiền thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ mức đóng từ ngày 01/11/2023 như sau: Vùng I - 13,8%; Vùng II - 14,8%; Vùng III - 15,8% (đính kèm Quyết định số 1972/QĐ-BHXH ngày 22/12/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Bảo hiểm xã hội Thành phố thông báo đến tổ chức dịch vụ thu và Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố biết thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH Q/H và thành phố Thủ đức;
- Phòng LĐTBXH Q/H và thành phố Thủ đức;
- BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- Trang tin điện tử BHXH Thành phố;
 - Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.