Open navigation

Công văn 1374/KH-BHXH ngày 13/05/2024 Thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (BHXH) (sau đây gọi là Hiệp định); Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam) và Bộ Y tế và Phúc lợi (Hàn Quốc) được ký kết ngày 08/12/2023; Thỏa thuận thực hiện giữa BHXH (BHXH) Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) về thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính về BHXH liên quan đến đối tượng BHXH được ký kết ngày 23/01/2024; Kế hoạch số 1711/KH-BHXH ngày 08/06/2023 của BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về BHXH của ngành BHXH Việt Nam năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hiệu quả Hiệp định, Thỏa thuận hành chính về thực hiện Hiệp định (sau đây gọi là Thỏa thuận hành chính) và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định (sau đây gọi là Thỏa thuận thực hiện) và các nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg.

- Trong quá trình triển khai Hiệp định, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi của người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, Ngành và các đối tác Hàn Quốc có liên quan trong tổ chức thực hiện triển khai Hiệp định.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để đạt được mục đích, yêu cầu nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức chuyên môn giúp việc và các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam), BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, cần cụ thể hóa và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

1.1. Nội dung:

- Nghiên cứu, đề xuất để phối hợp, kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định.

1.2. Phân công thực hiện:

1.2.1. Đơn vị chủ trì: Ban Thực hiện chính sách BHXH.

1.2.2. Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Thu -Sổ, Thẻ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

2. Tiếp tục trao đổi và triển khai Thỏa thuận thực hiện liên quan đến đối tượng BHXH

2.1. Nội dung:

- Tiếp tục trao đổi với NPS để thống nhất về việc triển khai thực hiện Hiệp định, cách thức phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thực hiện hai bên.

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về BHXH để quản lý tốt người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng pháp luật BHXH của hai nước.

- Đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

- Đánh giá kết quả, tình hình, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Thỏa thuận thực hiện liên quan đến đối tượng BHXH.

2.2. Phân công thực hiện:

2.2.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: Đầu mối tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo ngành kết quả thực hiện Hiệp định; chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả sau 06 tháng thực hiện Thỏa thuận thực hiện theo Hướng dẫn của BHXH Việt Nam; phối hợp trong công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Hiệp định liên quan đến đối tượng BHXH và các thủ tục hành chính liên quan.

- Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Hiệp định về lĩnh vực quản lý thu, sổ, thẻ; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả sau 06 tháng thực hiện Thỏa thuận thực hiện về đối tượng BHXH theo Hướng dẫn của BHXH Việt Nam; chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Hiệp định liên quan đến đối tượng BHXH và các thủ tục hành chính liên quan.

- Vụ Pháp chế: Phối hợp với các đơn vị tham mưu ban hành các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn tổ chức, thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Thanh tra BHXH Việt Nam: Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đối tượng tham gia BHXH theo quy định.

- Văn phòng BHXH Việt Nam: Đề xuất tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các hồ sơ liên quan Hiệp định; phối hợp trong công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Hiệp định liên quan đến đối tượng BHXH và các thủ tục hành chính liên quan.

- Trung tâm Công nghệ thông tin: Điều chỉnh phần mềm liên quan đáp ứng yêu cầu quản lý người lao động Hàn Quốc phái cử, tuyển dụng tại chỗ, công chức, viên chức Hàn Quốc (nếu có), cấp, tiếp nhận Chứng nhận đối tượng BHXH (VN/KR1), Biểu mẫu trao đổi dữ liệu Hiệp định (mẫu VN/KR2) để BHXH các cấp thực hiện theo quy định, trong đó có cảnh báo tự động đối với người lao động sắp hết thời hạn miễn trừ.

- BHXH các tỉnh: Trực tiếp thực hiện rà soát theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHXH đối với người lao động thuộc đối tượng của Hiệp định; cập nhật kết quả thực hiện và báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

2.2.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

3. Trao đổi, thống nhất và triển khai ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định

3.1. Nội dung:

Trao đổi, thống nhất với NPS về nội dung, thủ tục và triển khai ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH cùng các biểu mẫu liên quan.

3.2. Phân công thực hiện:

3.2.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: Đầu mối trao đổi tích cực với NPS, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tham vấn các nội dung đi đến thống nhất ký kết dự thảo Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định; phối hợp phổ biến quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp về việc giải quyết và chi trả thực hiện Hiệp định; tổ chức đoàn công tác đi Hàn Quốc đàm phán về dự thảo Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH và các nội dung liên quan khác theo quy định của Hiệp định.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH: Chủ trì rà soát, xây dựng quy trình nghiệp vụ thực hiện Hiệp định về lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn quy trình, giải quyết và chi trả chế độ BHXH thực hiện ở cấp trung ương và địa phương; phối hợp hoàn thiện các nội dung thực hiện giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định.

- Vụ Pháp chế: Phối hợp với các đơn vị tham mưu ban hành các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn tổ chức, thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Vụ Tài chính - Kế toán: Chủ trì rà soát, xây dựng quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu về chi trả chế độ BHXH theo Hiệp định, đề xuất nội dung đưa vào Thỏa thuận thực hiện giữa BHXH Việt Nam và NPS liên quan đến chi trả chế độ BHXH theo Hiệp định.

- Thanh tra BHXH Việt Nam: Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ và chi trả BHXH theo quy định.

- Văn phòng BHXH Việt Nam: Đề xuất tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các hồ sơ liên quan Hiệp định.

- Trung tâm Công nghệ thông tin: Thực hiện trao đổi, chia sẻ thông tin theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ; phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

3.2.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định và Thỏa thuận hành chính, Thỏa thuận thực hiện

4.1. Nội dung:

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về nội dung của Hiệp định, Thỏa thuận hành chính, các Thỏa thuận thực hiện và công tác tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam, các văn bản của ngành BHXH Việt Nam ban hành liên quan đến nội dung thực hiện triển khai Hiệp định.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các quyền và nghĩa vụ của người lao động hai nước theo quy định của Hiệp định.

- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), NPS...) trong việc thực hiện các công tác truyền thông, đảm bảo quyền lợi cho người lao động của hai nước.

4.2. Phân công thực hiện:

4.2.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại về nội dung của Hiệp định và việc tổ chức thực hiện Hiệp định tới cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam, ưu tiên các đối tượng là người lao động Hàn Quốc và người chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tại Việt Nam.

- Trung tâm Truyền thông: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo đài trong và ngoài ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiệp định và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, phối hợp với cơ quan cấp giấy phép lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Tạp chí BHXH: Tuyên truyền, phổ biến nội dung và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định trên các ấn phẩm của Tạp chí BHXH.

- Trung tâm Công nghệ thông tin: Hoàn thiện, nâng cấp tính năng, tiện ích của ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn, hỗ trợ hướng dẫn người lao động Hàn Quốc và các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc.

- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Tổ chức thực hiện hỗ trợ, tư vấn, giải đáp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung Hiệp định, Thỏa thuận hành chính và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định, Thỏa thuận hành chính.

- BHXH các tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về nội dung và quy định của Hiệp định trực tiếp đến người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam đi Hàn Quốc và trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

4.2.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Hiệp định và Thỏa thuận hành chính.

5.1. Nội dung:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định và tuyên truyền về Hiệp định.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định và tuyên truyền về Hiệp định.

5.2. Phân công thực hiện:

5.2.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: Đề xuất nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn trong thực hiện Hiệp định đối với công chức, viên chức của ngành BHXH Việt Nam.

- Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tham mưu việc cử công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong tổ chức thực hiện Hiệp định.

5.2.2. Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

6. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết

6.1.1 Nội dung:

Phát động thi đua toàn ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, lựa chọn, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu, tích cực trong việc tham gia đàm phán, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết.

6.2. Phân công thực hiện:

6.2.1. Đơn vị chủ trì:

Vụ Thi đua - Khen thưởng: Phát động thi đua toàn ngành BHXH Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết; biểu dương, khen thưởng theo quy định.

6.2.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

7. Phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện Hiệp định năm 2024: tại Phụ lục đính kèm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Hiệp định từ nguồn chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hằng năm được giao của ngành BHXH Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh chủ động rà soát, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.

2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đôn đốc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện triển khai Kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 30/11/2024 về kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2024.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);
- BHXH các tỉnh, TP (để t/h);
 - Lưu VT, HTQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhPHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-BHXH ngày / /2024 của BHXH Việt Nam)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Điều chỉnh phần mềm quản lý thu, sổ - thẻ, thực hiện quản lý người lao động Hàn Quốc phái cử, tuyển dụng tại chỗ, CCVC của Hàn Quốc (nếu có); cấp, tiếp nhận Chứng nhận đối tượng BHXH (VN/KR1), biểu mẫu trao đổi dữ liệu Hiệp định (VN/KR2) để BHXH các cấp thực hiện theo quy định, trong đó có cảnh báo tự động đối với người lao động sắp hết thời hạn miễn trừ.

Trung tâm CNTT

Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ; Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý II/2024

2

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Hiệp định về đối tượng BHXH và các thủ tục hành chính liên quan.

Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ

Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng BHXH Việt Nam; Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh.

Quý II/2024

3

Xây dựng dự thảo Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý I- III/2024

4

Hội thảo trực tuyến với phía Hàn Quốc về dự thảo Thỏa thuận thực hiện kèm theo các quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin về giải quyết, chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Tháng 1-12

5

Hội thảo tham vấn ý kiến về nội dung Thỏa thuận thực hiện, quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin về giải quyết, chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ ngành liên quan; Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Tháng 1-12

6

Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đi Hàn Quốc để đàm phán, ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định của Hiệp định và thảo luận các nội dung phối hợp thực hiện Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý III/2024

7

Tham mưu, phối hợp sửa đổi, bổ sung Luật BHXH nhằm thực hiện đầy đủ hiệu quả các nội dung theo Hiệp định đã ký kết.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ Pháp chế; Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Theo kế hoạch sửa Luật BHXH

8

Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại (bản tin, phóng sự, tọa đàm, clip đồ họa, tờ rơi tờ gấp…) tiếng Việt và tiếng Hàn về thực hiện Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định; Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH.

Tháng 1-12

9

Thông tin đối ngoại về nội dung thực hiện Hiệp định qua cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế

Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH.

Tháng 1-12

10

Tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện Hiệp định của ngành BHXH Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm truyền thông của Ngành.

Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Tháng 1-12

11

Hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn theo yêu cầu quản lý

Trung tâm CNTT

Vụ Hợp tác quốc tế; Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH.

Tháng 1-12

12

Bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Hàn) và nghiệp vụ cho CCVC ngành BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý II- III/2024

13

Hướng dẫn quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH theo quy định Hiệp định.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ TCKT; Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý IV/2024

14

Sơ kết một năm thực hiện Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý IV/2024

15

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Hiệp định và các Thỏa thuận đã ký kết

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tổ công tác Hiệp định; Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh.

Quý IV/2024

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.