Open navigation

Công văn 154/TB-THU Thu, nộp tiền BHYT tự nguyện tháng 01_2014


BAa HIEM XA HOI VIET NAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM

BAo HIEM xA HQI We HO cm MINH DQcl,p - TV do - H~lDhphuc

S6: l64 /TB- THU Tp. H6 Chi Minh, ngay (I-. thcmg 01 niim 2014


THONGBAo

Vi~c thu, nQPti~n BHYT tl,rnguy~n thang 01 / 2014


Theo quy dinh cua Chinh phu, T~t Nguyen Dan nam 2014 se duQ'cnghi tlr ngay 28/ 01 / 2014 d~n h~t ngay 06/02/2014. Do v~y, Bao hi~m xa hQi Thanh phb huang ddn thvc hi~n viec thu, nQPti~n BHYT tl,rnguy~n cua nhan dan trong thang 0112014, nhu sau:

- Dbi v6'i nguai tham gia BHYT tl,rnguy~n IAndAu(k~ ca dang kY l~i sau mQtthai gian dimg dong vi bdt ky ly do gi) dong ti~n BHYT cho D~i ly tir ngay

21/ 01 / 2014 d~n h~t ngay 27/ 01 / 2014 .

- Dbi v6'i D~i ly thu BHYT tv nguy~n: nQP ti~n dong BHYT va h6 sa nguai tham gia v~ Bao hi~m xa hQiqu~, huy~n ch~m nhdt ngay 07/02/2014.

- The BHYT cua nguai tham gia co gia tri sir d\mg tlr ngay 01/03/2014.


Sau thai di~m nay vi~c thu, nQPti~n BHYT tv nguy~n vdn thvc hi~n dung theo huang ddn t~i cong van sb 2792 / BHXH - THU ngay 17/712012 cua Bao hi~m xa hQi Thanh phb.


D~ nghi Bao hi~m xa hQi qu~n, huy~n phf>bi~n d~n cac D~i ly thu BHYT tl,rnguy~n d~ tf>chuc thvc hi~n theo dUnghuang ddn tren.


TrantrQn~


NO'i nh~n:

- Nhutren;

- Ban Giaffi d6c (bao cao);

- Cac phong chuc nlUlg;

- Trang web BHXH;

- Luu VT, THU(S.2b). 'y

image src="154_THU_BHXH_2014_Vv_Thu_nop_tien_BHYT_tu_nguyen_thang_01_2014 / Image_001 .png" height="1114" width="798">

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.