Open navigation

Quyết định 2080/QĐ-BCT ngày 31/08/2021 Áp dụng CBPG tạm thời đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

 Hết hiệu lực: 16/10/2021 

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2080/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chng bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa n Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa n Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được phân loại theo các mã HS 5402.33.00, 5402.46.00 và 5402.47.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD10). Nội dung chi tiết được nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 03 ngày tính từ ngày được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng;
 - Các Thứ trư
ng;
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, DKT, ĐB, PC;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về kinh tế;
 - Lưu: VT, PVTM (08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần 
Quốc Khánh


THÔNG BÁO

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-BCT ngày 31 tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời là các sản phẩm sợi dài làm từ polyester, bao gồm các nhóm sợi chính sau: sợi polyester định hướng một phần (polyester partially oriented yarn - POY), sợi dún polyester (polyester drawn textured yarn - DTY) và sợi polyester được định hướng toàn phần (polyester fully drawn yarn - FDY).

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời được phân loại theo mã HS sau: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00.

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế thông thường

Thuế ưu đãi (MFN)

Thuế theo ACFTA

Thuế theo AIFTA

Thuế theo ATIGA

Thuế theo CPTPP

Phần XI

NGUYÊN LIU DT VÀ CÁC SẢN PHẨM DT

Chương 54

Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân to

5402

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.

 

- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác, đã hoặc chưa làm dún:

5402.33.00

- - Từ các polyester

4,5%

3%

0%[1]

*[2]

 

0%

5402.46.00

- - Loại khác, từ các polyester, được đnh hướng một phần

4,5%

3%

0%[3]

*

 

0%

5402.47.00

- - Loại khác, từ các polyester

4,5%

3%

0%[4]

*

 

0%

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG tạm thời để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

Hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG tạm thời là hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ), Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a) và Ma-lai-xi-a.

2. Mức thuế CBPG tạm thời

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế CBPG tm thời

 

(Cột 1)

(Cột 2)

(Cột 3)

ẤN Đ

1

Beekaylon Synthetics Pvt. Ltd

 

54,90%

2

Dodhia Synthetics Private Limited

 

54,90%

3

Polygenta Technologies Limited

 

54,90%

4

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ n Đ

 

54,90%

IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

5

PT. Gistex Chewon Synthetic

 

21,94%

6

PT. Indorama Ventures Indonesia

 

21,94%

7

PT. Indo-rama Synthetics TBK

8

PT. Indorama Polychem Indonesia

9

PT. YKK Zipper Indonesia

 

21,94%

10

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a

 

21,94%

MA-LAI-XI-A

11

Recron (Malaysia) SDN BHD

 

21,23%

12

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

 

21,23%

TRUNG QUỐC

13

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

- Everest Textile (Shanghai) Ltd.;

- Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd.;

- Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd.;

17,45%

14

Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited

 

17,45%

15

Fujian Litchi New Material Co., Ltd

- Hua Feng Group Inc.;

- Litchi International Holdings Limited;

- Fujian Litchi Trade Co., Ltd.

17,45%

16

Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.

17

Putian Hesen Textile Co., Ltd

18

Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd.

- Jinjiang Jinxing Trading Co., Ltd.

11,24%

19

Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd.

20

Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd.

21

Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd.

 

16,31%

22

Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.

 

17,45%

23

Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd

Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd.

14,26%

24

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.

Samsung C&T Corporation

11,41%

25

Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.

26

Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd.

27

Nan Ya Draw-Textured Yarn (Kunshan) Co., Ltd.

 

13,75%

28

Formosa Taffeta (Zhong Shan) Co., Ltd.

29

Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.

 

17,45%

30

Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd

31

Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.

32

Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd

Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.

17,45%

33

Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.

34

Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd

35

Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd.

36

Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd

37

Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd.

Yibin Beestyle Trading Co., Ltd.

17,45%

38

Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.

Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd.

17,45%

39

Tongkun Group Co., Ltd.

 

11,62%

40

Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd.

41

Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.

42

Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.

43

Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.

44

Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fiber Co., Ltd.

45

Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd

46

Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd

- Toray Industries, Inc.;

- Toray International, Inc.;

- Toray International Taipei, Inc.;

- Toray International (China) Co., Ltd.;

- Toray Industries (H.K.) Ltd.

3,36%

47

Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.

 

17,45%

48

Xianglu Fibers (Haicheng) Co., Ltd.

49

Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.

Zhejiang Xinfengming Inport and Export Co., Ltd.

10,85%

50

Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.

51

Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.

52

Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.

53

Tongxiang Zhongying Chemical Fiber Co., Ltd.

54

Xinfengming Group Co., Ltd.

55

Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.

56

Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd

57

Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.

Samsung C&T Corporation

3,44%

58

Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.

59

Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.

60

Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.

61

Haining Hengyi New Material Co., Ltd.

62

Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd.

63

Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.

64

Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.

65

Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.

66

Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.

Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd

17,45%

67

Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd.

68

Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.

 

9,47%

69

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc

 

17,45%

3. Hiệu lực và thời hạn áp dụng thuế CBPG tạm thời

a) Hiệu lực

Thuế CBPG tạm thời có hiệu lực sau 03 (ba) ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế CBPG tạm thời được ban hành.

b) Thời hạn áp dụng

Thuế CBPG tạm thời có thời hạn áp dụng là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày có hiệu lực (trừ khi được gia hạn, thay đi, hủy bỏ theo quy định pháp luật).

c) Áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 81 Luật Quản lý ngoại thương, trong trường hợp kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế CBPG có hiệu lực trở về trước;

- Thuế CBPG được áp dụng có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày trước khi áp dụng thuế CBPG tạm thời nếu hàng hóa nhập khẩu được xác định bị bán phá giá; khối lượng hoặc số lượng hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam tăng nhanh đột biến trong giai đoạn từ khi tiến hành điều tra đến khi áp dụng thuế CBPG tạm thời và gây ra thiệt hại khó có khả năng khc phục cho ngành sản xuất trong nước.

4. Thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời

Để có cơ sở xác định xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế CBPG, Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm:

a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); hoặc

b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với quy định tại:

- Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương;

- Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu; và

- Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.

Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa

- Trường hợp 1: Nếu người khai hải quan không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì áp dụng mức thuế CBPG là 54,90%.

- Trường hợp 2: Nếu người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a thì không phải nộp thuế CBPG.

- Trường hợp 3: Nếu người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc, n Độ, In-đô-nê-xi-a hoặc Ma-lai-xi-a thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của nhà sản xuất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận nhà sản xuất)

- Trường hợp 1: Nếu: (i) người khai hải quan không nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất hoặc (ii) nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận không trùng với tên nhà sản xuất nêu tại Cột 1 Mục 2 của Thông báo này thì nộp thuế CPBG ở mức như sau:

+ 17,45% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc;

+ 54,90% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Ấn Độ;

+ 21,94% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a; và

+ 21,23% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Ma-lai-xi-a;

- Trường hợp 2: Nếu người khai hải quan nộp được Giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận trùng với tên của nhà sản xuất nêu tại Cột 1 Mục 2 của Thông báo này thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra tên nhà xuất khẩu

- Trường hợp 1: Nếu tên nhà xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại) trùng với tên nhà sản xuất nêu tại Cột 1 hoặc trùng với tên nhà xuất khẩu tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 thì nộp mức thuế tương ứng theo hàng ngang tại Cột 3 Mục 2 của Thông báo này.

- Trường hợp 2: Nếu tên nhà xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại) không trùng với tên nhà sản xuất tại Cột 1 Mục 2 hoặc không trùng với tên nhà xuất khẩu tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Mục 2 thì nộp thuế CPBG ở mức như sau:

+ 17,45% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc; 

+ 54,90% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Ấn Độ;

+ 21,94% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a; và

+ 21,23% đối với hàng hóa có chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Ma-lai-xi-a;

5. Trình tự thủ tục tiếp theo của vụ việc

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế CBPG tạm thời, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai tiếp theo, cụ thể như sau:

- Thẩm tra nội dung bản trả lời câu hỏi điều tra;

- Gửi dự thảo kết luận điều tra cuối cùng cho bên liên quan để lấy ý kiến;

- Ban hành Kết luận điều tra cuối cùng.

6. Thông tin liên hệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84(24) 73037898 (số máy lẻ: 112, 117)

Thư điện tử: maitrh@moit.gov.vn (Chị Trần Hoàng Mai) - tralt@moit.gov.vn (Chị Lê Thu Trà)

Quyết định và Thông báo áp dụng biện pháp CBPG tạm thời có thể truy cập và tải xuống tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn; hoặc Cục Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.


[1] Không áp dụng với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc

[2] *: Mặt hàng không cam kết về thuế trong Hiệp định

[3] Không áp dụng với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc

[4] Không áp dụng với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.