Open navigation

Công văn 4139/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Hết hiệu lực: 11/11/2022

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4139/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gi: Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
(Phường Phúc Thng, thành phố Phúc Yên, tnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 20220920/TMV-PLD/CV ngày 20/9/2022 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khon 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định: “1. Gim thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo him, kinh doanh bất động sn, kim loi và sn phm từ kim loi đúc sn, sn phm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phm hóa cht. Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sn phm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khu của Công ty nếu được xác định là sn phm từ kim loại thì không thuộc đối tượng được gim thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với  quan hi quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty ô tô Toyota Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.