Open navigation

Công văn 1194/TB-BHXH ngày 28/12/2023 Cơ sở khám chữa bệnh ngưng hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
 NGƯNG HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ngưng hợp đồng KCB BHYT từ 01/01/2024 như sau:

STT

MÃ KCB

Tên cơ sở KCB

1

79534

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Pháp Anh

Địa chỉ: 224-226 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10

2

79976

Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT. Đề nghị các BHXH thành phố Thủ Đức, BHXH quận, huyện, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT... chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB trên đến đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác.

 
Nơi nhận:
- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Các Đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, Đại lý thu BHYT, Trường học; (để áp dụng);
- Đối tượng tham gia BHYT; (để áp dụng);
- BHXH tỉnh, thành phố; (để áp dụng);
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP;
- Văn phòng; (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- BHXH Tp Thủ Đức và BHXH các quận, huyện
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, GĐ1, GĐ2 (LT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.