Open navigation

Quyết định 881/QĐ-BCT Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a

 Hết hiệu lực: 23/07/2020 


BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số: 881/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH


ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ- NÊ-XI-A


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;


Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;


Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;


Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;


Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt, phân loại theo mã HS 2922.42.20, được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc AD09). Nội dung chi tiết được nêu tại Thông báo kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày tính từ ngày được ban hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Các Bộ: TC, NG, TTTT;

  • Các Thứ trưởng;

  • Các website: Chính phủ; Bộ Công Thương;

  • Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);

  • Các Cục: CN, XNK;

  • Các Vụ: AP, ĐB, PC;

  • Văn phòng BCĐLN HNQT về kinh tế;

  • Lưu: VT, PVTM (08).


BỘ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.