Open navigation

Công văn 1371/BHXH-TST ngày 12/05/2023 Xây dựng kịch bản giải pháp phát triển người tham gia năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/BHXH-TST

V/v xây dựng kịch bản giải pháp phát triển người tham gia năm 2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) đã nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); một số địa phương có số người tham gia cao so với kế hoạch BHXH Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT còn thấp hơn so với năm 2022. Để phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2023, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đề cương đính kèm, gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ trước ngày 23/5/2023).

2. Quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia theo kịch bản đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia năm 2023 được BHXH Việt Nam giao.

3. Trước ngày mùng 5 hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ).

4. Giao Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố; chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
 - Lưu: VT, TST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.