Open navigation

Công văn 1711/KH-BHXH ngày 08/06/2023 Thực hiện Hiệp về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1711/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

 KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
 VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là Hiệp định), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Hiệp định, Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định (sau đây gọi là Thỏa thuận Hành chính) và các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg.

- Trong quá trình triển khai Hiệp định, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi của người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam), BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện triển khai Hiệp định.

- Chủ động phối hợp với cơ quan thực hiện phía Hàn Quốc để trao đổi, thống nhất các nội dung, đề xuất những nội dung đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, tổ chức triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để đảm bảo mục đích, yêu cầu nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác kiện toàn tổ chức nhân sự thực hiện Hiệp định:

1.1 Nội dung:

Thành lập Tổ công tác của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định.

- Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức nhân sự thực hiện Hiệp định.

1.2. Thời gian thực hiện: năm 2023 và hằng năm, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực.

1.3. Phân công thực hiện:

1.3.1. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

1.3.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

2. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:

2.1. Nội dung

- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định.

2.2. Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực.

2.3. Phân công thực hiện:

2.3.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Tổ chức cán bộ: nghiên cứu, đề xuất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định.

- Vụ Pháp chế: rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định.

2.3.2. Đơn vị phối hợp: Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh.

3. Trao đổi, thống nhất nội dung Thỏa thuận hành chính:

3.1. Nội dung

Trao đổi, thống nhất với cơ quan thực hiện phía Hàn Quốc là Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc đề xuất các nội dung đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính để trình cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam xem xét, phê duyệt và ký kết Thỏa thuận hành chính với phía Hàn Quốc.

3.2. Thời gian thực hiện: năm 2023.

3.3. Phân công thực hiện:

3.3.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: tổng hợp đề xuất của các đơn vị để trao đổi, thống nhất với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc các nội dung đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính báo cáo cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam đàm phán, ký kết Thỏa thuận hành chính với phía Hàn Quốc

- Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: nghiên cứu nội dung của Hiệp định, quy trình, biểu mẫu nội bộ, quy trình phối hợp với phía Hàn Quốc, đề xuất các nội dung cần thiết đưa vào Thỏa thuận hành chính để tổ chức thực hiện Hiệp định trong lĩnh vực quản lý thu, sổ thẻ; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH: nghiên cứu nội dung của Hiệp định, quy trình, biểu mẫu nội bộ, quy trình phối hợp với phía Hàn Quốc, đề xuất các nội dung cần thiết đưa vào Thỏa thuận hành chính để tổ chức thực hiện Hiệp định trong lĩnh vực giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương

- Vụ Pháp chế: thẩm định, tham gia ý kiến về căn cứ pháp lý đối với các nội dung đề xuất của BHXH Việt Nam đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính

- Vụ Tài chính - Kế toán: nghiên cứu nội dung của Hiệp định, quy trình, biểu mẫu nội bộ, quy trình phối hợp với phía Hàn Quốc, đề xuất các nội dung cần thiết đưa vào Thỏa thuận hành chính để tổ chức thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội theo Hiệp định; bố trí kinh phí thực hiện Hiệp định theo quy định.

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra: đề xuất tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Trung tâm Công nghệ thông tin: hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia, đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên; thực hiện trao đổi, chia sẻ thông tin; phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn; hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam sử dụng ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn.

3.3.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính:

4.1. Nội dung

- Trao đổi với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc để thống nhất về các thủ tục và biểu mẫu thực hiện Hiệp định, cách thức phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thực hiện hai bên cho việc thực thi Hiệp định và Thỏa thuận hành chính; thảo luận việc ký kết Thỏa thuận thực hiện Hiệp định giữa hai cơ quan; tổ chức thực hiện các nội dung của Hiệp định và Thỏa thuận hành chính đã ký kết.

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về BHXH để quản lý tốt đối tượng người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng pháp luật BHXH của hai nước.

- Đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

4.2. Thời gian: hằng năm, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực.

4.3. Phân công thực hiện:

4.3.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: chủ trì trao đổi nội dung dự thảo Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định; trao đổi số liệu, cung cấp thông tin, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ngành kết quả thực hiện Hiệp định. Chủ trì phối hợp với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc về thực hiện Hiệp định

- Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định, tổ chức thực hiện Hiệp định về lĩnh vực quản lý thu, sổ, thẻ; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương

- Ban Thực hiện chính sách BHXH: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định, tổ chức thực hiện Hiệp định về lĩnh vực giải quyết chế độ hưu trí; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương

- Vụ Pháp chế: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định; phối hợp với các đơn vị tham mưu ban hành các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn tổ chức, thực hiện ở cấp trung ương và địa phương

- Vụ Tài chính - Kế toán: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định; tổ chức thực hiện Hiệp định về chi trả chế độ hưu trí theo Hiệp định; tham mưu, ban hành các quy trình, biểu mẫu, phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Trung tâm Công nghệ thông tin: trao đổi, đề xuất nội dung tại Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định; thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ; phân công, hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và địa phương.

- Văn phòng BHXH Việt Nam: phối hợp với các đơn vị tham mưu, ban hành thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý thu, sổ, thẻ, giải quyết chế độ hưu trí trong phạm vi thực hiện Hiệp định.

4.3.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh

5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Hiệp định và Thỏa thuận hành chính và việc tổ chức thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính:

5.1. Nội dung:

Phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiệp định và việc tổ chức thực hiện Hiệp định. Tập trung thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng là người lao động Hàn Quốc và người sử dụng lao động có sử dụng lao động Hàn Quốc tại Việt Nam, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan cấp giấy phép lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5.2. Thời gian: Hằng năm, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực.

5.3. Phân công thực hiện:

5.3.1. Đơn vị chủ trì:

- Vụ Hợp tác quốc tế: thực hiện công tác thông tin đối ngoại về nội dung của Hiệp định và việc tổ chức thực hiện Hiệp định, ưu tiên các đối tượng là người lao động Hàn Quốc và người sử dụng lao động có sử dụng lao động Hàn Quốc tại Việt Nam, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam.

- Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH: tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí của Ngành BHXH Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh đến người lao động Hàn Quốc và người sử dụng lao động có sử dụng người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam; người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; cơ quan cấp giấy phép lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

- Trung tâm Truyền thông: phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị ngoài Ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiệp định và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định.

- Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: phối hợp hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan đến nội dung Hiệp định, Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định, công tác tổ chức thực hiện Hiệp định, Thỏa thuận hành chính, Thỏa thuận thực hiện Hiệp định.

5.3.2. Đơn vị phối hợp: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh

6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Hiệp định và Thỏa thuận hành chính.

6.1. Nội dung:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định .

6.2. Thời gian: hằng năm, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực.

6.3. Phân công thực hiện:

6.3.1. Đơn vị chủ trì:

Vụ Tổ chức cán bộ: tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam

- Viện Khoa học BHXH: nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định.

6.3.2. Đơn vị phối hợp: Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh

7. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Hiệp định năm 2023: theo Phụ lục đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được giao.

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hàng năm do các đơn vị được phân công chủ trì xây dựng tổng hợp vào kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

- Vụ Hợp tác quốc tế tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Hiệp định của các đơn vị chuyên môn giúp việc gửi Văn phòng BHXH Việt Nam tổng hợp vào dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh chủ động rà soát, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Hiệp định vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.

2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì xây dựng nhiệm vụ cụ thể thực hiện Hiệp định hằng năm; triển khai, đôn đốc, theo dõi, thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của ngành BHXH Việt Nam theo quy định.

- Liên hệ, trao đổi với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Phụ lục gửi kèm tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ báo cáo BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 30/11 hằng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch để tổng hợp báo cáo theo quy định.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Hội đồng quản lý BHXH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);
- BHXH các tỉnh, TP (để t/h);
 - Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đào Việt ÁnhPHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1711/KH-BHXH ngày 08/6/2023 của BHXH Việt Nam)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tham gia ý kiến với Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về nội dung dự thảo Thỏa thuận Hành chính

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Trước ngày 10/6

2

Thành lập Tổ công tác của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định BHXH Việt Nam- Hàn Quốc

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ công tác chuẩn bị Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Trước ngày 15/6

3

Bố trí kinh phí thực hiện Hiệp định vào dự toán kinh phí năm 2023 của Ngành

Văn phòng BHXH Việt Nam

Tổ công tác chuẩn bị Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Trước ngày 30/6

4

Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Thỏa thuận thực hiện, quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận Hành chính với sự tham gia của các đại biểu BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, Bộ ngành có liên quan

Trước ngày 30/6

5

Làm việc, Hội thảo trực tuyến với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc trao đổi, thảo luận dự thảo Thỏa thuận thực hiện kèm theo các quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác chuẩn bị Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Trước ngày 15/7

6

Đoàn công tác đi Hàn Quốc thống nhất, ký Thỏa thuận thực hiện với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc kèm theo các quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Trước tháng 8 /2023

7

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Hiệp định BHXH Việt Nam - Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Tháng 7-12

8

Hội thảo quốc tế triển khai thực hiện Hiệp định song phương về BHXH giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, đối tác Hàn Quốc

Tháng 7-12

9

Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại (bản tin, phóng sự, tọa đàm, các clip đồ họa, tờ rơi tờ gấp…) tiếng Việt và tiếng Hàn về thực hiện Hiệp định song phương về BHXH giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH

Tháng 7-12

10

Thông tin đối ngoại qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế,

Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH

Tháng 7-12

11

Tuyên truyền, phổ biến nội dung và việc tổ chức thực hiện Hiệp định song phương về BHXH giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc thông qua các phương tiện và hình thức truyền thông trong và ngoài Ngành

Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Tháng 7-12

12

Hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn, hỗ trợ lao động Hàn Quốc và các Doanh nghiệp FDI Hàn Quốc

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Trung tâm CNTT

Tháng 7-12

13

Đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC về thực hiện Hiệp định BHXH Việt Nam - Hàn Quốc

Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Tháng 7-12

14

Hội nghị, hội thảo trao đổi, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Văn phòng, Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ, Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Thanh tra-Kiểm tra, Vụ hợp tác quốc tế

Tháng 7-12

15

Phối hợp tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các yêu cầu liên quan đến nội dung và công tác tổ chức thực hiện Hiệp định

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh.

Tháng 7-12

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.