Open navigation

Công văn 354/TB-VPCP ngày 05/11/2015 Một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện và dự thảo Nghị định về quỹ hưu trí tự

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYN VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp bàn về dự thảo Nghị định quđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và dự thảo Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ca Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (dự thảo Nghị định):

a) Về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: đồng ý quy định giới hạn thời gian đóng một lần cho nhiều năm về sau và đóng một lần cho những năm còn thiếu như Điều 9 dự thảo Nghị định kèm theo Tờ trình số 53/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Về chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Quy định mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể:

Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

Bằng 25% đi với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hp.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng nêu trên, trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.

2. Về dự thảo Nghị định quy định về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung:

Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục khẩn trương hoàn thiện lại 02 dự thảo Nghị định nêu trên theo nhiệm vụ được phân công; trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ những điểm tương đồng và khác nhau giữa 02 dự thảo Nghị định, trong đó lưu ý các nội dung: cơ sở pháp lý, phạm vi áp dụng, đối tượng tham gia, cơ chế quản lý Quỹ này, trách nhiệm quản lý Nhà nước..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT; Tài chính, Tư pháp;
Bảo hiểm xã hội VN;
Tổng Liên đoàn Lao động VN;
Hội Nông dân Việt Nam;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KGVX, TH;
 - Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM

 Nguyễ
n Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.