Open navigation

Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 24/04/2023 Phê duyệt Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 865/LĐTBXH-BHXH ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội đã ký ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định).

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ký kết Thỏa thuận hành chính theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định và tổ chức triển khai Hiệp định sau khi được Chính phủ phê duyệt


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, ngành: LĐTBXH, TP, NG, TC, TTTT,
Tổng LĐLĐ VN, Liên đoàn TMCNVN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, Các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Bảo hiểm xã hội VN; Ngân hàng NN VN;
 - Lưu: VT, QHQT(2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.