Open navigation

Công văn 35/CĐ-TTg ngày 10/04/2024 Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

 CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC “THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DƯỢC LIỆU”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh hoạt động xuất khẩu một số dược liệu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Ngoài nguyên nhân do thị trường khó khăn, giá giảm, còn có nguyên nhân là vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 và Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021.

Để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xuất khẩu dược liệu, tạo đà thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định của Bộ về xuất nhập khẩu dược liệu, bảo đảm tháo gỡ nhanh các vướng mắc tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định; việc sửa đổi các quy định cho hoạt động này hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2024./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý
các PTTg, các Vụ, Cục: TH, KTTH, CN, NN,
QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KGVX (3).vt.

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.