Open navigation

Công văn 4102/SGDĐT-CTTT ngày 26/10/2022 Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4102/SGDĐT-CTTT

Về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường THPT, THPT nhiều cấp học;
- Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
 - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số 3792/UBND-VX ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn liên tịch số 4791/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 23/08/2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố trực thuộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2022 - 2023.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, kiểm tra các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục xác định việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là trách nhiệm của lãnh đạo và thầy cô giáo của nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy

Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- GĐ Sở;
- Phòng, Ban Sở;
 - Lưu: VT, CTTT(LT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Dương Trí Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.