Open navigation

Quyết định 618/QĐ-BHXH ngày 30/05/2019 Mẫu Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN

 Hết hiệu lực: 01/05/2020 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU “THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)” (Mẫu C12-TS) thay thế Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- BHXH Bộ QP,CA;
 - Lưu: VT, BT(10b)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu


 

Mu C12-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 618/QĐ-BHXH ngày 30/5/2019 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI…….
BẢO HIỂM XÃ HỘI……

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: ………/TB-BHXH

………., ngày 01 tháng … năm ……

THÔNG BÁO

Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: Ông/bà…………………………………….. Chức vụ: ………………

Tên đơn vị: ............................................................................................................ 

Địa chỉ: .................................................................................................................. 

Điện thoại:………………………………………. Mã đơn vị: ………………

Bảo hiểm xã hội…………………………………… thông báo:

1. Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng .../…… của đơn vị như sau:

1.1. Số lao động tham gia:………………………………….................người;

1.2. Số tiền đã đóng:…………………………………………………….đồng;

1.3. Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng .../…….: ……………đồng;

2. Số tiền dự tính phải đóng tháng .../……….…………………….đồng;

Bảo hiểm xã hội.................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 


Nơi nhận:
Như trên;
 - Lưu: VT,..

GIÁM ĐỐC


HƯỚNG DẪN LẬP

Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu C12-TS)

a) Mục đích: thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)bảo hiểm y tế (BHYT)bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: ngày 01 hng tháng.

d) Căn cứ lập: căn cứ số liệu Mu D02-TS, D02a-TS, Mu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền của đơn vị.

e) Phương pháp lập:

- Mục 1: Ghi kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN tháng trước liền kề của đơn vịcụ thể:

+ Mục 1.1: Số lao động cùng tham gia BHXHBHYT cộng (+) số lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN.

+ Mục 1.2: Tổng số tiền đơn vị đã đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

+ Mục 1.3: Số tiền còn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chuyển sang tháng hiện tại [bằng tổng số tiền phải đóng đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề trừ (-) tng số tiền đã đóng trong tháng trước liền kề tại Mục 1.2 nêu trên].

- Mục 2: Ghi số tiền BHXH, BHYT, BHTNBHTNLĐ, BNN dự tính phải đóng của tháng hiện tại [bằng tổng số tiền còn phải đóng tại Mục 1.3 cộng (+) dự tính số tiền phải đóng phát sinh tháng hiện tại (bao gồm cả lãi chậm đóng)].

Ghi chú: Dự tính số tiền phải đóng phát sinh tháng hiện tại được tính bằng số tiền phải đóng phát sinh của tháng trước liền k.

- Phần Bảo hiểm xã hội... thông báo nội dung đến đơn vị được thể hiện như sau:

+ Nếu Mục 1.3 có số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0, ghi: "Bảo hiểm xã hội …… cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) trong việc thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTNBHTNLĐ, BNN theo quy định./."

+ Nếu Mục 1.3 có số tiền lớn hơn hoặc bằng số tiền phải đóng của 02 tháng (nợ trên 02 tháng), ghi: “Bảo hiểm xã hội …… đề nghị ông (bà) nộp đầy đủ số tiền còn phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, số tài khoản ……… tại …….. trước ngày .../.../…. (ngày đầu của tháng sau liền kề). Quá thời hạncơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTNBHYT và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật./.”

+ Các trường hợp còn lại, ghi: “Bảo hiểm xã hội ……… cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) trong việc thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định. Đề nghị ông (bà) nộp đầy đủ số tiền còn phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, số tài khoản …… tại ……… trước ngày .../.../…. (ngày đầu của tháng sau liền kề)./.”

Ghi chú: “số tài khoản ……… tại ………”: ghi số hiệu tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng (Kho bạc) đã thông báo tới đơn vị. Trường hợp chưa thông báo thì không ghi nội dung này.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.