Open navigation

Công văn 601/VPCP-DMDN ngày 25/01/2024 Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn về làm rõ các thông tin đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại lý bảo hiểm Hoàng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/VPCP-DMDN

V/v báo cáo của UBQLV về làm rõ các thông tin, đề nghị của Công ty TNHH Đại lý bảo hiểm Hoàng Gia

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 2727/UBQLV-PCKS ngày 14 tháng 12 năm 2023) về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về làm rõ các thông tin, đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại lý bảo hiểm Hoàng Gia, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất; tiếp tục rà soát kỹ, kiểm tra các nội dung Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại lý bảo hiểm Hoàng Gia phản ánh và kiến nghị tại văn bản số 1207/ĐLBHHG ngày 12 tháng 7 năm 2023, nhất là các nội dung về các loại chi phí và tối ưu hóa quản lý tài chính; trên cơ sở đó, chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành để tối đa hóa lợi ích của Nhà nước; trường hợp phát hiện có vi phạm thì kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định pháp luật, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

2. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bảo đảm hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại EVN công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KTTH, PL, V.I;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.