Open navigation

Công văn 1696/TCHQ-GSQL Thủ tục hành lý của khách nhập cảnh

 Hết hiệu lực: 18/03/2020 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1696/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hành lý của khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
 - Cục Hải quan TP Đà N
ng;
 - Cục Hải quan TP 
Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
 - Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp sáng ngày 16/03/2020 về thủ tục nhập cảnh, y tế đối với khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua vùng có dịch Covid 19, cơ quan chức năng tại cảng hàng không sẽ thực hiện phân luồng khách nhập cảnh như sau:

(i) Khách nhập cảnh là người nước ngoài thực hiện thủ tục nhập cảnh và các thủ tục về y tế tại ga quốc tế đến.

(ii) Khách nhập cảnh là người Việt Nam không đi vào nhà ga, mà sau khi máy bay hạ cánh, khách nhập cảnh được đưa lên phương tiện để di chuyển về khu vực cách ly theo quy định.

Do vậy, để đảm bảo công tác giám sát, quản lý đối với hành lý của khách nhập cảnh đối với trường hp (ii) nêu trên trong trường hp các cơ quan chức năng tại cảng hành không thực hiện phân luồng theo chỉ đạo trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trên chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý các sân bay quốc tế thực hiện thủ tục, giám sát hải quan đối với hành lý của khách nhập cảnh như sau:

1. Đối với hành lý gửi cùng chuyến, sau khi soi chiếu có cơ sở xác định:

a) Có hàng hóa vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định, có hành lý nghi vấn thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hành lý của đối tượng trọng điểm theo thông tin cung cấp từ Tổng cục Hải quan hoặc các cơ quan liên quan: thực hiện niêm phong hải quan, lập biên bản bàn giao (đầy đủ thông tin về khách, về hàng hóa...) và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ và thông báo, hướng dẫn khách nhập cảnh sau thời gian cách ly liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

b) Trường hợp hành lý của các đối tượng theo chuyên án của cơ quan công an, đề nghị cơ quan công an đề xuất phương án xử lý thích hp.

c) Trường hp không thuộc điểm a, b nêu trên, việc chuyển trả hành lý cho khách nhập cảnh do cơ quan vận chuyển thực hiện.

2. Đối với hành lý xách tay:

a) Bố trí cán bộ, công chức hải quan thực hiện giám sát hành lý tại khu vực tàu bay nhập cảnh dừng đỗ.

b) Thực hiện giám sát, phân luồng hành lý của khách nhập cảnh theo quy định hiện hành.

c) Trường hợp khách nhập cảnh khai báo có hành lý phải khai hải quan, thực hiện niêm phong hàng hóa và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ và thông báo, hướng dẫn khách nhập cảnh sau thời gian cách ly liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

d) Qua công tác giám sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn:

- Khách nhập có hàng hóa vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định nhưng không khai báo.

- Khách nhập cảnh có nghi vấn hành lý thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hành lý của đối tượng trọng điểm theo thông tin cung cấp từ Tổng cục Hải quan hoặc các cơ quan liên quan.

Thực hiện niêm phong hành lý và giao cho cơ quan vận chuyển mang đến khu vực soi chiếu hành lý xách tay để thực hiện kiểm tra, nếu không phát hiện vi phạm, bàn giao giao hành lý cho cơ quan vận chuyển để trả cho khách nhập cảnh.

Trường hp có cơ sở xác định vi phạm, thực hiện niêm phong, lập biên bản bàn giao (đầy đủ thông tin về chuyến bay, về khách, về hàng hóa...) và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ; sau thời gian cách ly của khách nhập cảnh, thực hiện kiểm tra và xử lý theo qui định.

đ) Khách nhập cảnh thuộc đối tượng theo chuyên án của cơ quan công an, đề nghị cơ quan công an đề xuất phương án xử lý thích hp.

3. Đối với khách làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực nhà ga: thủ tục, giám sát đối với hành lý của khách nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức trực để đảm bảo việc giám sát, giải quyết thủ tục hành lý được nhanh chóng; có phương án đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm vi rút corona (Covid 19) cho cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo ngay về Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
 - Thứ trưởng - Vũ Thị Ma
i (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.