Open navigation

Công văn 11625/TCHQ-TXNK Kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu

 Hết hiệu lực: 17/02/2017 

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 11625/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
 - Cục 
Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng;
 - Cục Hải quan TP. Đà N
ng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
 - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
.

Để thực hiện thống nhất điểm 2 công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên như sau:

Thực hiện tham vấn ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xe ô tô nhập khẩu có nghi vấn về trgiá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, thu đủ thuế theo quy định. Trường hợp không nghi vấn về trị giá khai báo theo quy định nêu trên thì không tổ chức tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-PG (BH-5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lưu Mạnh Tưởng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.