Open navigation

Công văn 6693/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020 Chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

 Hết hiệu lực: 12/01/2021 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6693/TCHQ-GSQL

V/v chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng có nguồn gốc thực vật vừa thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, vừa thuộc Danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Để quản lý chặt chẽ, không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách để gian lận, đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật được định danh cụ thể tại Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT dẫn trên, người khai hải quan phải thực hiện đầy đủ chính sách quản lý theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018) của Chính phủ mà không phụ thuộc vào mục đích khai báo của người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Vũ Thị Mai;
- Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT;
 - Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.