Open navigation

Nghị quyết 207/NQ-CP ngày 06/12/2023 Phê duyệt Công thư trao đổi về việc nâng cấp Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Chính phủ

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÔNG THƯ TRAO ĐỔI VỀ VIỆC NÂNG CẤP
 HIỆP ĐỊNH KHUNG KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM - XINH-GA-PO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XINH-GA-PO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9416/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2023,

Trên cơ sở biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công thư trao đổi về việc nâng cấp Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po (Công thư trao đổi) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại, thông báo về việc Công thư trao đổi có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công thư trao đổi, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 
Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, NG, TP, KHCN, TTTT, XD, GTVT, CT, TC, LĐTBXH, VHTTDL, GDĐT, NNPTNT, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, KTTH, KGVX, PL, NN,
 - Lưu: VT, QHQT (2). GT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.