Open navigation

Công văn 9736/CT-TTHT ngày 28/10/2015 Lập hóa đơn

 Hết hiệu lực: 17/08/2016 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9736/CT-TTHT

V/v: Lập hóa đơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH TM XD Lê Thành
Địa chỉ: 113/89 An Dương Vương, KP3, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
 Mã số thuế: 0302384923

Trả lời văn bản số 075/CVLT ngày 29/06/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán);

- Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

- Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.

- Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.

- Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vphạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành”.

Căn cứ khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không ly hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Trường hp của Công ty theo trình bày, có chức năng kinh doanh siêu thị khi bán hàng hóa dùng phiếu tính tiền in từ máy tính tiền không phải là hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng), nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì Công ty được lập chung một (1) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày kèm bảng kê hàng hóa.

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu về hàng hóa trên hóa đơn GTGT lập chung. Dữ liệu dịch vụ cung cấp phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra củcơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Lưu ý: Công ty đang sử dụng máy tính tin để in phiếu tính tiền khi bán hàng hóa cho khách hàng đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện việc in hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền qui định tại Điều 14 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
 1528
-4864655/Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thị Lệ Nga

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.