Open navigation

Công văn 3307/VPCP-PL ngày 15/05/2024 Tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3307/VPCP-PL

V/v tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1948/BLĐTBXH-VBHXH ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ (gửi kèm theo Bảng tổng hợp ý kiến), hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 15 tháng 5 năm 2024.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án Luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KGVX, QHĐP;
 - Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.