Open navigation

Công văn 2381/BHXH-TST ngày 03/08/2023 Xác nhận thông tin số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/BHXH-TST

V/v xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, thời gian qua BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) đã ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các Tổ chức dịch vụ thu, rà soát, mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu, thực hiện việc thu và quản lý tiền đóng, trả sổ BHXH và thẻ BHYT cho người tham gia. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu chậm nộp số tiền đóng của người tham gia về cơ quan BHXH theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Để khắc phục tình trạng trên, tiếp theo Công văn số 1362/BHXH-TST ngày 11/5/2023 về việc thực hiện hoạt động ủy quyền với các Tổ chức dịch vụ thu, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. BHXH cấp tỉnh/huyện

1.1. Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện:

- Ngay khi người tham gia nộp tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý của Tổ chức dịch vụ thu kết nối tự động với phần mềm quản lý của BHXH Việt Nam, đồng thời cung cấp ngay Mã xác nhận và thông tin (Họ và tên, mã số BHXH, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia (BHXH tự nguyện, BHYT), số tháng đóng) cho người tham gia bằng một trong các hình thức sau: thông báo trực tiếp, qua tin nhắn, qua email, bản giấy,...

- Hướng dẫn người tham gia thực hiện tra cứu thông tin chi tiết tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

1.2. Trước 8h00 hàng ngày, trên phần mềm quản lý cán bộ thu chuyên quản địa bàn kết xuất bảng Tổng hợp số tiền thu BHXH, BHYT theo mã xác nhận (Mẫu 01-XN đính kèm) của ngày hôm trước liền kề, gửi Tổ chức dịch vụ thu trên hệ thống phần mềm kết nối với cơ quan BHXH.

1.3. Truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định trên để người tham gia BHXH, BHYT cùng phối hợp, đối chiếu, kiểm tra về thời gian nộp tiền, số tiền đóng vào quỹ BHXH, BHYT của nhân viên và Tổ chức dịch vụ thu.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt nam

2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Hoàn thiện chức năng phần mềm đáp ứng quy định về quản lý, xác nhận thông tin về số tiền đóng BHXH, BHYT của người tham gia để triển khai thực hiện hiệu quả.

- Hướng dẫn Tổ chức dịch vụ thu kết nối, trao đổi dữ liệu xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT.

- Hướng dẫn sử dụng chức năng tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

2.2. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng nắm bắt phản ánh của người dân về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, các quy định quản lý của Ngành BHXH Việt Nam và quy định nêu trên để báo cáo Tổng Giám đốc./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình LiệuBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ...

Mẫu số 01-XN
(Ban hành kèm theo Công văn số 2381/BHXH-TST ngày 03/8/2023 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP SỐ TIỀN THU BHXH, BHYT THEO MÃ XÁC NHẬN

Ngày ...tháng...năm...

Tổ chức dịch vụ : Công ty A

STT

Tên điểm thu

Mã điểm thu

Số tiền phải nộp ngày hôm trước

Trong ngày

Số còn phải nộp

Ghi chú

Số lượng mã xác nhận

Số tiền nộp tương ứng với Mã xác nhận

Số tiền đã nộp cho cơ quan BHXH

A

B

1

2

3

4

5

6=23-4-5

7

1

Điểm thu xã B

BI00001

 

 

 

 

 

 

2

Điểm thu xã C

BI00002

 

 

 

 

 

 

3

Điểm thu ...

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ chuyên quản thu

 

* Hướng dẫn lập:

- Cột A, B: Thứ tự tên điểm thu

- Cột 1: Mã điểm thu

- Cột 2: Số tiền còn phải nộp của ngày hôm trước liền kề chuyển sang

- Cột 3: Số lượng mã xác nhận từ phần mềm của BHXH Việt Nam đã xuất ra trong ngày gửi đến TCDV

- Cột 4: Số tiền tương ứng tổng số Mã xác nhận đã xuất ra từ phần mềm của BHXH Việt Nam mà TCDV phải nộp

- Cột 5: Số tiền TCDV đã nộp về cơ quan BHXH trong ngày

- Cột 6: Số tiền còn phải nộp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.