Open navigation

Công văn 512/TB-VPCP ngày 08/12/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thực hiện ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thu chi bảo hiểm xã hội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN ỦY QUYỀN CHO TỔ CHỨC DỊCH VỤ
THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM
 THẤT NGHIỆP THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về thực hiện ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN là hoạt động quan trọng, có tính chất đặc thù, được thực hiện trên phạm vi cả nước với đối tượng chịu sự tác động lớn. Thời gian qua, công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện ổn định, đáp ứng theo yêu cầu, góp phần hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT. Luật BHXH năm 2014 và Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có quy định về việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thu, chi BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có ý kiến cần rà soát để làm rõ quy định áp dụng giữa pháp luật về ủy quyền và pháp luật về đấu thầu tổ chức dịch vụ thu, chi đối với BHXH, BHYT, BHTN; ý kiến các đại biểu dự họp chưa thống nhất về pháp luật áp dụng.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ các quy định pháp luật, xác định rõ việc lựa chọn tổ chức dịch vụ thu, chi BHXH, BHYT, BHTN có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện.

3. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BHYT, BHTN liên tục, không để gián đoạn, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đúng mục tiêu bao phủ BHXH, đúng đối tượng, đúng chính sách chế độ, tiết kiệm tối đa chi phí cho nhà nước, không gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, người thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

4. Các Bộ: Tài chính, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, TTTT, Tư pháp, LĐTBXH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.