Open navigation

Công văn 257/TB-BHXH ngày 15/01/2024 Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024 

 THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, 
TRUY ĐÓNG BHYT, BHXH, BHTN

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ thông báo số 80/TB-BHXH ngày 12/01/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2023 là 4,36%/ năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 29/12/2023 là 5,90%/năm.

Bảo hiểm xã hội Thành phố thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2024 như sau:

1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,363%/ tháng

2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,492%/ tháng.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-BHXH ngày 02/01/2024).

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Giám đốc; các Phó GĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận/huyện;
- Website BHXHTP;
 - Lưu VT, P.TST (MP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.