Open navigation

Công văn 31030/CT-HTr Trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31030 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ông Thomas Hundt

(Đ/c: P.1303, tòa nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội MST: 8423651986)


Trả lời công văn không số đề ngày 11/4/2016 của ông Thomas Hundt hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):


+ Tại Điều 1 quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế:


“Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập


Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”


+ Tại Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:


“1. Thu nhập từ kinh doanh


Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất; kinh doanh trong các lĩnh vực sau:


...b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. ...


3. Thu nhập từ đầu tư vốn


Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:


... g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.”


+ Tại Khoản 7 Điều 26 quy định về khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài:

“Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài khai thuế theo quý.”


- Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Thông tư  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài:


“7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài


 1. Nguyên tắc khai thuế


  Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo quý.


 2. Hồ sơ khai thuế


  …- Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo mẫu số  08 / KK - TNCN  ban hành kèm theo Thông tư này.


  …- Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo mẫu số  19 / KK - TNCN  ban hành kèm theo Thông tư này.


  - Khi khai thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài, cá nhân gửi kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài được trừ. Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.


 3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế


  …- Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài (trừ tiền lương, tiền công) khai thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân cư trú nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).


 4. Thời hạn nộp sơ khai thuế


Cá nhân có trách nhiệm khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày phát sinh thu nhập hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu nhập hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

đ) Thời hạn nộp thuế


Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Thomas Hundt và vợ ông là cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập đầu tư vốn, thu nhập từ hành nghề độc lập (tư vấn dinh dưỡng) từ Đức thì thực hiện kê khai tại Việt Nam và quyết toán thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.


Nếu còn vướng mắc, đề nghị ông Thomas Hundt liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế, Cục thuế TP Hà Nội (Liên hệ đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó trưởng phòng, số điện thoại 0904.011.099 hoặc trực tiếp tại địa chỉ G23-24 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để được hướng dẫn.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo ông Thomas Hundt được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng TNCN;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.