Open navigation

Công văn 3210/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương ngày lễ đối với lao động làm theo ca


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3210 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v tiền lương ngày lễ đối với lao động làm theo ca

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh


Trả lời công văn số  432 / BQLKKT - LĐ  ngày 15/7/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh về tiền lương ngày lễ đối với lao động làm việc theo ca, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật lao động thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.


Điều 115 Bộ luật lao động quy định những ngày lễ, tết (đã được ấn định) người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.


Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người lao động đi làm vào ca làm việc có thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày lễ, tết thì từ 0 giờ đến 6 giờ của ngày lễ, tết người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.