Open navigation

Công văn 3346/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3346 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  31379 / CT - HTr  ngày 26/5/2015 và công văn số  8722 / CT - HTr  ngày 9/3/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Về địa bàn ưu đãi đầu tư (khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

  • Tại điểm 53 Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định "Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập." thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

  • Tại số thứ tự 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  nêu trên quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

 2. Theo quy định nêu trên thì các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  (không quy định Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo danh mục địa bàn khó khăn từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 54 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP ).

 3. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

Căn cứ Khoản 4 Điều 36 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ, điểm 53 Phần B Phụ lục I quy định "Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập" thuộc Danh mục lĩnh vục ưu đãi đầu tư, số thứ tự 55 Phụ lục II quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất (đề xuất 1 ) của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại công văn số  31379 / CT - HTr  nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô thành lập năm 2001 tại Thành phố Hà Nội, đến năm 2007, Công ty đang hoạt động có đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất bao bì carton sóng và in offset" tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc thì dự án này được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty. Nếu dự án sản xuất của Công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án sản xuất trong KCN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và thực hiện tại địa bàn khó khăn (KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại điểm 53 mục B phụ lục I và điểm 55 phụ lục II ban hanh kèm theo Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức miễn thuế TNDN trong 03 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo nếu thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn áp dụng thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, CS, QLCS - BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.