Open navigation

Công văn 3592/TCT-CS Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư


TỔNG CỤC THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3592 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: - Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam);

(Đ/C: Lô CN2-1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Thạch Thất - Hà Nội)

- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  2015049 / YFOVC  ngày 13/4/2015 của Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam) về chính sách thuế và công văn số  34631 / CT -  HTr ngày 8/6/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về chính sách ưu đãi thuế TNDN


  • Theo Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Điều 33, Điểm b Khoản 3 Điều 34 và Khoản 5 Điều 35) thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.


  • Tại Danh mục A Phụ lục I ban hành kèm Nghị định  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:


 2. “A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư


  1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo


   1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.
7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin...”


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam) sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị ngoại vi máy tính nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Việc xác nhận Công ty có phải là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.


Trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện để là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì Công ty rà soát các điều kiện ưu đãi khác (nếu có, như địa bàn đầu tư, số lao động sử dụng...) để xác định ưu đãi thuế TNDN phù hợp.


2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng


Trường hợp năm 2015, Công ty có thực hiện dự án đầu tư mở rộng theo quy định thì đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 và Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c).

 • Các đơn vị: PC, CST, QLCS (BTC);

 • Vụ Pháp chế - TCT;

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.