Open navigation

Công văn 3704/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3704 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Keppel Land Watco I.

(66 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  295 / KLW  ngày 10/4/2015 của Công ty TNHH Keppel Land Watco I (Công ty KLW) về chính sách thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền vay trong việc áp dụng nội dung hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước khi thực hiện các quy định pháp luật. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về chính sách áp dụng đối với lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồng vay ngày 12/3/2001 của Nhà thầu nước ngoài


  Ngày 17/4/2013, Tổng cục Thuế ban hành công văn số  1256 / TCT - CS  trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay của Nhà thầu nước ngoài. Đề nghị Công ty KLW căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại công văn số  1256 / TCT -  CS nêu trên để thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài theo Quyết định Xử lý vi phạm hành chính của Cơ quan thuế.


 2. Về xử lý vi phạm hành chính theo Biên bản thanh tra, Kết luận thanh tra của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh


Căn cứ Điều 4 Nghị định số  129 / 2013 / NĐ -  CP ngày 10/6/2013 quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính: " 1Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.


2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."


Điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính quy định về các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:


 1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;


 2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;


 3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;


 4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

 5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy địch tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này."


Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 về quản lý thuế hướng dẫn về các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế: "a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền."


Tại công văn số  757 / TCT - PC  ngày 06/3/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp người nộp thuế kê khai xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan thuế: Đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu dẫn đến việc kê khai thiếu thuế theo quy định của pháp luật thì phải xác định là do lỗi của cơ quan thuế. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế.


Căn cứ theo quy định tại các văn bản nêu trên và tình hình thực tế của Công ty KLW thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền thì không xử phạt đối với hành vi khai sai. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Keppel Land Watco I biết và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)

 • Vụ CST, PC, TCNH-BTC;

 • Cục QLN&TCĐN-BTC;

 • Vụ PC, TTr-TCT;

 • Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.