Open navigation

Quyết định 2181/QĐ-BTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng TKHQ dùng cho người xuất,nhập cảnh

 Hết hiệu lực: 10/07/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2181 / QĐ - BTC 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ  120 / 2015 / TT - BTC  NGÀY 14/8/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số  100 / 2010 / NĐ - CP  ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ khoản 7, Điều 1 Nghị định số  09 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  110 / 2004 / NĐ - CP  ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại mẫu Tờ khai Hải quan quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số  120 / 2015 / TT - BTC  ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh như sau:


 1. Tại trang 1:


  Đã in:  “incoming / outgoing  passenger form” Sửa thành “for passengers on  entry / exit” .

 2. Tại mục 3 trang 2 và trang 3: Đã in “...day”

  Sửa thành “...Date”.

 3. Tại trang 3:


  1. Tại mục 10:


   Đã in “Temporarily imported and re-exported goods or vice versa”


   Sửa thành “Temporary import, re-export goods or temporary export, re-import goods”.


  2. Tại mục 12:


   Đã in “... / Bringing  currencies:”


   Sửa thành “... / Carry  on cash:”


  3. Tại mục 13:


   Đã in “...saphia...”


   Sửa thành “...sapphire...”


 4. Tại trang 4:


  Tại phần Hướng dẫn khai hải quan:


  1. Tên tiêu đề:


   Đã in “... in the following cases:”


   Sửa thành “...in the following:”


  2. Phần nội dung sửa như sau:


“1. Having Bringing unaccompanied baggage.


 1. Bringing along with over USD 5,000 or an foreign equivalent foreign value or bringing along with over VND 15,000,000.


 2. Bringing along with drafts, cheques or precious metals (silver, platinum, and alloys with containing silver, or platinum), gemstones (diamonds, rubiesy, sapphires, emeralds) valued equal or over at VND 300,000,000 or more.


 3. Bringing along with equal or over 300grams or more of gold jewelry, or art gold.


 4. Having temporaryoly import,ed and re-exported goods or temporary export, re-import goodsvice versa.

 5. Having dutiable goods: Bringing along with over 1.,5 liters of liquor from with above 22% degrees of concentration of alcohol by volume; or over 2 liters below 22% alcohol by volume; degrees or over 3 liters of alcoholic beverages drinks, beer; over 200 cigarettes; over 100 cigars; over 500gram of raw tobacco; and other items valued over VND 10,000,000.


 6. Passenger wish to request entry require customs authentication when bringing currencies certification of foreign currencies in cash with a value equal to or less than USD 5,000 (or orther foreign currencies of equivalent foreign values)”


Điều 2: Hiệu lực thi hành


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015 và là một phần không tách rời của Thông tư số  120 / 2015 / TT - BTC  ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.


Điều 3: Trách nhiệm thi hành.


Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư số  120 / 2015 / TT - BTC  ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính và đính chính tại Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;

 • Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Quốc Hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Tòa án Nhân dân Tối cao;

 • Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Website Tổng cục Hải quan;

 • Lưu: VT, VP (166b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Đức Chi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.