Open navigation

Công văn 2710/BHXH-CSXH ngày 24/07/2014 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/BHXH-CSXH

V/v giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 683/BHXH-CĐBHXH ngày 01/7/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về nội dung ghi tại trích yếu, BHXH Việt Nam có ý kiến sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con, thì người cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con bị chết thì mẹ được nghỉ việc tính theo ngày tuổi của con (không có quy định người cha được tiếp tục nghỉ việc).

Với quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Thủy, mang thai được hơn 07 tháng do thai lớn chèn động mạch thận phổi nên người mẹ bị chết, ngay lúc đó được mổ lấy thai nhi để nuôi, nhưng cháu bé bị chết sau đó 07 ngày. Trường hợp này được xác định là mẹ chết sau khi sinh con, vì vậy BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH và kiểm tra nếu người cha có tham gia BHXH và có nghỉ việc thì giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định cho thời gian từ khi người mẹ chết đến khi con chết;


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
 - Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
 Nguyễn Hùng Cường

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.