Open navigation

Công văn 5667/BYT-BH Thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5667 / BYT - BH 

V/v thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, ngày 23/11/2011, Bộ Y tế đã có Công văn số  7534 / BYT - BH  gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung liên quan đến việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV bắt buộc, xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm HIV trong khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.


Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến phản ánh của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không được thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số xét nghiệm HIV.


Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các  tỉnh / thành  phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo quy định tại Công văn số  7534 / BYT - BH  ngày 23/11/2011.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  • TT. Phạm Lê Tuấn;

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

  • Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  • Y tế các bộ ngành;

  • Cục PC  HIV / AIDS , Vụ PC, Vụ KH-TC, Cục QL KCB, Bộ Y tế;

  • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Xuyên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.