Open navigation

Công văn 3184/TB-BHXH Điều chỉnh thông tin cá nhân và nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với đối tượng Học sinh, sinh viên


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3184 / TB - BHXH 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO


VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ NƠI KCB BAN ĐẦU ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN


Nhằm tạo điều kiện cho nhà trường điều chỉnh kịp thời các thông tin sai sót trên thẻ BHYT của Học sinh, sinh viên (kể cả nơi đăng ký KCB ban đầu) do việc cung cấp thông tin ban đầu chưa chính xác, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:


1/ Đối với việc điều chỉnh thông tin cá nhân trên thẻ BHYT theo Phiếu giao nhận hồ sơ  401… / THE , trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường nhận bàn giao thẻ BHYT từ cơ quan BHXH; không yêu cầu nộp kèm giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu, thẻ học sinh (Mục 5, Phần I trên Phiếu giao nhận hồ sơ  401… / THE ).


2/ Đối với việc điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu theo Phiếu giao nhận hồ sơ  402… / THE  của học sinh, sinh viên thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/10/2014./.Nơi nhận:

  • Các trường học trên địa bàn TP;

  • Ban Giám đốc;

  • Các phòng chức năng  BHXH / TP ;

  • BHXH quận, huyện;

  • Đăng tải trên trang Web  BHXH / TP ;

  • Lưu VT, P.CST.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.