Open navigation

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL Chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4057 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Trả lời công văn số  3381 / BVHTTDL - TCCB  ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hướng dẫn chế độ mua cổ phần ưu đãi cho người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên OSC Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


 1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  33 / 2012 / TT - BLĐTBXH  ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số  59 / 2011 / NĐ - CP  của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì:


  1. Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số  59 / 2011 / NĐ - CP ;


  2. Thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi là tổng thời gian tính theo số năm người lao động thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp trừ đi thời gian thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần;


  3. Thời gian người lao động thực tế làm việc trong khu vực nhà nước gồm: thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa; thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa (bao gồm cả thời gian đào tạo có hưởng lương, thời gian cơ quan, đơn vị cử đi công tác, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc được doanh nghiệp cổ phần hóa trả lương và có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động).

 2. Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số  3381 / BVHTTDL - TCCB  nêu trên 

  thì:


  1. Đối với 13 người lao động được Công ty OSC Việt Nam cử sang làm việc tại các công ty liên kết, công ty dầu khí nước ngoài nay đã được điều chuyển lại, có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty OSC Việt Nam tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 30/9/2014) thuộc đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi. Thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi là thời gian người lao động thực tế làm việc trong khu vực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp. Thời gian người lao động làm việc tại công ty liên kết, công ty dầu khí nước ngoài không được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi.


  2. Đối với 14 người lao động đang làm việc trong các công ty liên doanh, công ty nước ngoài, không có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty OSC Việt Nam tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

 • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.