Open navigation

Công văn 6189/CT-HTr Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6189/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

Địa chỉ: Lô 70B & 71 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội MST: 0102190078


Trả lời công văn số 01CV-HQ/2016 ngày 25/01/2016 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.


+ Tại khoản 6 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.


“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.”


+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.


  • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


    + Tại khoản 9 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.


    + Tại khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).


  • Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki đã nộp số thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định tại khâu nhập khẩu theo Quyết định số 1741/QĐ-HQHN ngày 18/12/2015 do khai sai mã số HS của hàng hóa và sử dụng các C/O chưa hợp lệ khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thì Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT bị ấn định này nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.


Số thuế nhập khẩu ấn định Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki đã nộp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Pháp chế;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.