Open navigation

Công văn 2543/TCT-CS Công văn 2543/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2543 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010


Kính gửi: Công ty O.S.C Travel (S.M.I Group) Co, Ltd


Ngày 1/4/2010, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30 / HC ngày 3/3/2010 của Công ty

   1. Travel (S.M.I Group) Co, Ltd đề nghị tiếp tục thực hiện mức thuế suất thuế TNDN 20%. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


    • Điều 46 Nghị định số 24 / 2000 / NĐ - CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:


     Thuế suất 20% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau:


     1. Doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ:


     2. Dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các khoản 2 và 3 Điều này.


    • Khoản 4 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13 / 2001 / TT - BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quy định:


"Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể trong giấy phép đầu tư. Trường hợp giấy phép đầu tư không quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thì áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.


Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24 / 2000 / NĐ - CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp thực tế đạt được hàng năm để xác định mức thuế suất theo mức thuế suất đó, đồng thời báo cáo với Bộ Tài chính và cơ quan cấp giấy phép đầu tư biết".


Ngày 13/5/2010, Tổng cục Thuế có công văn số 1648 / TCT - CS gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư xin ý kiến về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN của Công ty và ngày 6/7/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 4598 / BKH - ĐTNN có ý kiến về vấn đề này. Trong công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu:

"Công ty liên doanh dịch vụ du lịch OSC-SMI được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 311 / GP ngày 18/11/1992 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư nay là Bộ KHĐT với thời hạn hoạt động 10 năm và thuế suất thuế lợi tức, nay là thuế TNDN bằng 20%. Ngày 15/11/2001, Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh số 311 / GP ĐC1 với thời hạn được kéo dài đến 20 năm. Điều 3 Giấy phép điều chỉnh số 311 / GP ĐC1 quy định: Mọi điều khoản khác của Giấy phép đầu tư số 311 / GP ngày 18/1/1992 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.


Tuy nhiên, thời điểm cấp Giấy phép điều chỉnh số 311 / GP ĐC1 ngày 15/11/2001 Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 được áp dụng và theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 24 / 2000 / NĐ - CP ngày 31/7/2000 thì: trong quá trình kinh doanh, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Bên hợp doanh nước ngoài không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và thời hạn miễn giảm thuế quy định tại các Điều 46, Điều 48 của Nghị định này, cơ quan cấp giấy phép đầu tư sẽ điều chỉnh mức thuế, thời hạn miễn giảm thuế đã được quy định trong Giấy phép đầu tư. Thêm vào đó, Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư quy định: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư. Với mục tiêu "kinh doanh du lịch quốc tế để đưa khách nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi du lịch các nước khác", Công ty không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại các Điều 46, Điều 48 NĐ 24 / 2000 / NĐ - CP . Do vậy Công ty liên doanh dịch vụ du lịch OSC-SMI O.S.C không được hưởng mức thuế ưu đãi 20% trong thời hạn kéo dài theo Giấy phép điều chỉnh số 311 / GP ĐC1 ngày 15/11/2001".


Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty O.S.C Travel (S.M.I Group) Co, Ltd có ngành nghề kinh doanh là dịch vụ du lịch, như vậy không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư để được áp dụng thuế suất 20% theo Nghị định số 24 / 2000 / NĐ - CP . Trường hợp thực tế Công ty không đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và đề nghị Công ty căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.