Open navigation

Công văn 3811/TCT-CS Miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3811 / TCT - CS

V/v miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình


Trả lời công văn số 330 / CT - TTHT ngày 26/2/2013 và công văn số 1417 / CT - TTHT ngày 09/7/2013 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về miễn, giảm thuế của người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai (cơn bão số 8 năm 2012), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 9 Luật thuế TTĐB số 27 / 2008 / QH12 quy định: "Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.


Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có)".


Điểm 2.1.a Điều 6 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định về trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Liên quan đến việc xem xét miễn, giảm thuế của người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai (cơn bão số 8 năm 2012) của Cục Thuế tỉnh Thái Bình nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 307 / TCT - KK ngày 22/01/2013, Thông báo số 226 / TB - TCT ngày 29/8/2013 về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai gây ra.


Ngày 10/10/2013, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị trong Tổng cục và Cục Thuế tỉnh Thái Bình; sau đó đã có Thông báo số 228 / TB - TCT ngày 11/10/2013 về vấn đề này.


Căn cứ các quy định, kết luận của Lãnh đạo Tổng cục và ý kiến của đơn vị thẩm định tại cuộc họp nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình:


  1. Xác định số thuế TTĐB phải nộp theo quy định của Luật thuế TTĐB phát sinh trong năm có thiên tai.


  2. Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại (kể cả có kết quả giám định giá trị thiệt hại thì Cục Thuế cũng phải kiểm tra xác định lại):

  • Xác định giá trị thiệt hại tài sản do cơ quan bảo hiểm trả (nếu doanh nghiệp mua bảo hiểm);


  • Xác định giá trị tài sản thiệt hại thu hồi được để loại trừ giá trị tài sản bị thiệt hại (nếu có);


  • Xác định rõ giá trị tài sản (TSCĐ, TSLĐ), giá trị vật tư, nguyên vật liệu… bị thiệt hại do thiên tai sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và không chịu thuế TTĐB;


  • Xác định rõ giá trị thành phẩm chịu thuế TTĐB, giá trị thành phẩm không chịu thuế TTĐB bị thiệt hại (nếu có)


Việc xác định tài sản bị thiệt hại phải đảm bảo nguyên tắc:


+ Chỉ tính tài sản là hàng hóa, vật tư, phụ tùng, nhiên liệu,…; không tính các chi phí khắc phục hậu quả như tiền công, tiền lương vào giá trị tài sản bị thiệt hại;


+ Đối với hàng hóa là nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng, nhiên liệu: tính theo giá trị thực tế tồn kho (trước khi xảy ra thiệt hại) sau khi trừ giá trị cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có), giá trị thu hồi (nếu có).


Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình xác định số thuế TTĐB được miễn giảm theo đúng quy định của Luật thuế TTĐB và nguyên tắc xác định giá trị thiệt hại nêu trên (đã được trao đổi cụ thể tại cuộc họp ngày 10/10/2013 nêu trên) để xác định số thuế TTĐB được giảm và báo cáo Tổng cục Thuế trước khi ban hành quyết định miễn giảm cho doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ: KK, PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.