Open navigation

Công văn 4018/TCT-CS Trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4018 / TCT - CS

V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

- Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera

(Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 377 / VIAAC - KTTH ngày 23/9/2013 giải trình bổ sung công văn số 302 / VIAAC - KTTH ngày 11/7/2013 của Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera đề nghị hướng dẫn về việc trích khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm và hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại điểm c, khoản 2, Điều 13, Phần C, Thông tư số 203 / 2009 / TT - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính quy định:


"c. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:


Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:


  • Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;


  • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;


  • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế".


- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC ngày 25/4/2013 (thay thế Thông tư số 203 / 2009 / TT - BTC nêu trên) của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ năm tài chính 2013) quy định:


"c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:


Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;


  • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;


  • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế".


Theo trình bày tại công văn số 02 / CT - KTTH ngày 28/3/2013, công văn số 377 / VIAAC - KTTH ngày 23/9/2013 và công văn số 302 / VIAAC - KTTH ngày 11/7/2013 của Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera thì giai đoạn 1 của Công ty đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 4 / 2011 , Công ty đang áp dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo quy định tại Thông tư số 203 / 2009 / TT - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Công ty đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm để làm căn cứ hạch toán khoản chi phí khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ quy định tương ứng của từng thời điểm cụ thể nêu trên và thực tế thời điểm đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tài sản cố định để hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh đúng giá thành, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, đảm bảo có lãi và không làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể việc đăng ký phương pháp trích khấu hao cho phù hợp với các quy định nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế - BTC;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.