Open navigation

Công văn 4475/TCT-CS Công văn 4475/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4475 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3045 / CT - TTr ngày 18/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị giải đáp vướng mắc chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


"2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:


  1. Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;


  2. Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;"


- Điểm 6 Phần I Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


"6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Lâm thành lập năm 2008, trong năm 2009 Công ty mua thêm mặt bằng, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị sản xuất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ mây - tre - lá xuất khẩu thì Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, Công ty không thuộc trường hợp doanh nghiệp thành lập mới do chuyển đổi sở hữu. Phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.