Open navigation

Công văn 1885/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1885 / LĐTBXH - LĐTL

V/v giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin


Trả lời công văn số 885 / CMV - LĐTL ngày 22/5/2014 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin về giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo nội dung công văn số 885 / CMV - LĐTL nêu trên, trước năm 2000, Xí nghiệp xây lắp Đông Anh và Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư đều là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin. Năm 2000, Xí nghiệp xây lắp Đông Anh mới thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng là công ty con do Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ.


    Theo đó, người lao động chuyển công tác từ Xí nghiệp xây lắp Đông Anh sang Trung tâm xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư trước năm 2000 là việc luân chuyển nội bộ trong một công ty (trường hợp 1, 2) thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty mẹ - Tổng công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian thực tế người lao động làm việc tại Xí nghiệp xây lắp Đông Anh.


  2. Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động khi người lao động đó thôi việc, mất việc làm tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc.


Theo đó người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng chuyển đến làm việc và ký hợp đồng lao động mới với Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin (trường hợp 3) thì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thời gian làm việc tại Xí nghiệp xây lắp Đông Anh.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.